| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399[1])), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594[2])) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172[3])), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/692/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 1otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na wskazany przez Urząd Miasta indywidualny numer rachunku bankowego".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/103/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 2015 r.

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KIELCE

zmieniającą uchwałę w sprawieterminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na zapisy art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) mówiące, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, zaistniała konieczność zmiany terminu dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W obecnym stanie prawnym właściciel nieruchomości mógł złożyć nową deklarację do 14 dnia każdego miesiąca, a opłatę z tej deklaracji miał uiścić do 10 dnia każdego miesiąca, co w przypadku wpłacenia opłaty w zmienionej wysokości po 14 dniach mogło skutkować naliczeniem odsetek.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 87;

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »