| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t. j. z 2014r; poz. 849) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w drodze inkasa we wszystkie dni tygodnia. Dotyczy również opłaty targowej pobieranej od uczestników giełdy samochodowej odbywającej się w soboty na terenie tego targowiska.

§ 2.

Określa się na okres do dnia 31 grudnia 2015r. inkasenta opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w osobie Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 7.

§ 3.

Zobowiązuje się inkasenta do przedkładania Radzie Miasta szczegółowego rocznego sprawozdania z działalności dotyczącej zakresu powierzonych inkasentowi czynności poboru opłaty targowej w terminie do 10 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, według stanu pobranej opłaty targowej na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty targowej w wysokości 20% plus należny podatek VAT w obowiązującej wysokości, od sumy opłat pobranych w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym.

§ 5.

Ustala się, że podstawą do naliczania i wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta będzie suma opłat targowych pobranych w ciągu miesiąca kalendarzowego na targowisku miejskim zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, przez inkasenta określonego w §2 niniejszej uchwały, wskazana na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Sandomierskiemu Ogrodniczemu Rynkowi Hurtowemu S.A. w zakresie wykonywania czynności inkasenta oraz Burmistrzowi Miasta Sandomierza w zakresie nadzoru nad czynnościami inkasenta.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, zmieniona uchwałą Nr XIX/197/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 17 maja 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Pytka


Uzasadnienie

Określenie inkasenta opłaty targowej leży w kompetencji Rady Miasta, co wynika z treści art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. t.j.z 2014r; poz. 849 z późn. zm.).

Pismem z dnia 05 marca 2015r. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. zwróciła się z prośbą o przedłużenie na dotychczasowych warunkach funkcji inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

SORH S.A. nieprzerwanie od roku 1997 pełni funkcję inkasenta na tym targowisku. Posiada odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę pracowników, zdolną do obsługi targowiska. Z uzyskiwanych przychodów z opłaty targowej rozlicza się w terminie oraz w sposób nie budzący zastrzeżeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »