| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/15 Rady Gminy Łubnice

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury w Łubnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),art 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Centrum Kultury w Łubnicach nowy statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Łubnice nr XXIII/91/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Łubnicach oraz nr V/16/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Łubnicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr VII/26/15
Rady Gminy Łubnice
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

STATUT CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Kultury w Łubnicach, zwane w dalszej części statutu CK jest gminną samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz.406);

c) aktu o jego utworzeniu, tj. Uchwały Rady Gminy z dnia 21 lipca 1991 roku Nr XI/72/91;

d) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury;

c) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą CK są Łubnice.

2. Terenem działania CK jest Gmina Łubnice.

3. W skład CK wchodzą:

- Gminny Dom Kultury w Łubnicach,

- Gminna Biblioteka w Łubnicach,

- Świetlica Wiejska w Orzelcu Dużym.

4. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami CK może działać na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

5. CK używa podłużnej pieczątki o treści:

Centrum Kultury w Łubnicach

Łubnice 74

28-232 Łubnice

NIP 866 154 61 54

tel. (15) 865 92 41

6. CK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 1.

7. CK może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Cele i zadania CK

§ 3. Podstawowym celem CK jest organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Łubnice.

§ 4. 1. Do podstawowych zadań CK należy:

a) upowszechnianie kultury i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

c) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów itp.;

d) organizacja konkursów, spektakli, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rekreacyjno- relaksacyjnych, krajoznawczo- turystycznych i wyjazdowych;

e) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru ludowego, rękodzieła artystycznego i kultywowania lokalnej tradycji, obrzędu i historii;

f) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych poprzez aplikowanie wniosków w różnych programach i projektach w sferze kultury;

g) współpraca z instytucjami kultury, oświaty i wychowania, organizacjami oraz stowarzyszeniami i sołectwami, środkami masowego przekazu w zakresie działalności statutowej, prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi gminami, zarówno w kraju, jak i zagranicą;

h) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej;

i) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

j) współpraca metodyczna z innymi bibliotekami;

k) działanie informacyjne, reklamowe i wydawnicze;

l) promocja Gminy Łubnice;

m) CK może podejmować także inne działania, wynikające z potrzeb środowiska Gminy Łubnice.

2. CK może prowadzić inną niż kulturalna działalność na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Dochody z tej działalności przeznacza się na cele statutowe.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 1. Organem sprawującym nadzór nad CK jest Wójt Gminy Łubnice.

2. Dyrektor CK powoływany i odwoływany jest przez Wójta, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych z tego zakresu.

§ 6. 1. Dyrektor jest organem zarządzającym CK i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem w stosunku do pracowników CK.

3. Organizację wewnęrzną CK oraz zakres zadań pracowników ustala Dyrektor CK w Regulaminie Organizacyjnym.

4. Do zadań Dyrektora CK należy w szczególności:

a) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem;

b) tworzenie warunków do relizacji zadań określonych w rozdziale II niniejszego statutu oraz w regulaminie organizacyjnym;

c) ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i ekonomiczno- finansowych;

d) dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz posiadanymi środkami;

e) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności CK oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnych z wymogami Organizatora;

f) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;

g) zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników;

h) ustalanie zasad wynagradzania pracowników CK w oparciu o regulamin wynagradzania, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. W przypadku nieobecności dyrektora pracą CK kieruje główny księgowy, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.

6. Dyrektor CK może za zgodą Wójta Gminy powołać Społeczną Radę Programową jako organ doradczy.

7. Przy CK mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. CK gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia i prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. CK jest finansowane z dotacji budżetu Gminy Łubnice oraz z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł, tj:

a) prowadzenia szkoleń, kursów;

b) sprzedaży własnych wydawnictw, dzieł sztuki itp.;

c) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;

d) wypożyczania sprzętu akustycznego, audio- wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.;

e) wynajmu sal w CK i świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym;

f) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;

g) sprzedaży biletów na imprezy własne;

h) promocji firm na imprezach organizowanych przez CK;

i) darowizn, sponsoringu i usług reklamowo- promocyjnych;

j) z dotacji i dofinansowań w ramach składanych wniosków aplikacyjnych do projektów i programów pomocowych;

j) z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 8. 1. Dyrektor CK przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności CK w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Organizatora w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym.

3. Dyrektor CK przedstawia Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych- w terminie do 31 lipca danego roku.

§ 9. 1. Oświadczenia woli w imieniu CK składa dyrektor. Jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 10. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 11. 1. Zmiany w Statucie CK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania na mocy uchwały Organizatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »