| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 38/2015 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej "Wojewodą", a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza - Wójta Gminy, zwaną dalej "Gminą"

§ 1. Podstawa prawna porozumienia

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.),

- art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.),

- art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.).

§ 2. Zakres przedmiotowy porozumienia:

1. Wojewoda powierza, a Gmina przejmuje obowiązek, zwany dalej "zadaniem", utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2015 roku, położonych na terenie gminy Łoniów, a w szczególności:

- konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych,

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych.

Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zm.).

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 3. Warunki realizacji porozumienia:

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację w całości na konto dochodów budżetu Gminy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

2. Wojewodzie przysługuje prawo kontroli wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przepisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

§ 4. Gmina zobowiązana jest do:

1. zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania,

2. dokonania wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

3. zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

4. efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

5. bieżącego wydatkowania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,

6. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7. uzyskania zgody Wojewody Świętokrzyskiego na wykonanie remontów obiektów cmentarnictwa wojennego związanych z wprowadzaniem zmian (usuwanie starych i stawianie nowych pomników nagrobnych lub nowych tablic informacyjnych).

Zgoda na wykonanie ww. prac może być wydana po przedłożeniu: dokumentacji fotograficznej obiektu obrazującej jego stan techniczny, projektu nowego urządzenia obiektu, uproszczonego kosztorysu oraz zgody Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.

8. przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

- w terminie do 20 lipca 2015 r. informacji o przebiegu realizacji zadania za I półrocze 2015 roku,

- w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2016 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Do pisemnego sprawozdania z wykonania Porozumienia pod względem rzeczowo-finansowym należy dołączyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

- umowy z wykonawcą,

- protokołu odbioru wykonanych prac,

- faktury z dowodem zapłaty i opisem z jakich środków dokonano zapłaty oraz dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie zadania.

§ 5. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji na 2015 rok winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:

- nie poddania się przez Gminę, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 3 ust. 2,

- nie wykonania przez Gminę obowiązków, określonych w § 4.

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 2 ust. 2.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji, Gmina zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, dwa egzemplarze - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu z Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt


Szymon Kołacz


Gmina


Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba


Wojewoda


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »