| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2015 Rady Gminy Blizyn z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Przychody budżetu w wysokości 535.000zł, rozchody w wysokości 635.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

2. § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6. Ustala się dochody w kwocie 101.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.275zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii",

3. w dochodach budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4. w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku w lp.1 oraz w lp.4 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku lp. 17 skreśla się, wprowadza się lp.19 - dział 926, rozdział 92695, Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie, w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol.6 - dochody własne jst z kwotą "19.900", wprowadza się lp.20 - dział 010, rozdział 01010, Budowa wodociągu w Górkach, w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol.6 - dochody własne jst z kwotą "20.000", wprowadza się lp. 21 - dział 926, rozdział 92695, "Wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci w Sobótce", w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol. 6 - dochody własne jst z kwotą "10.279,86".

7. w załączniku nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w lp.2 w części wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Łyjak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 720 - Informatyka zwiększa się środki na realizację projektu "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej" o kwotę 4.814,13 zł z funduszy strukturalnych,

- w dziale 750 - Administracja publiczna wprowadza się kwotę 17.930 zł będącą refundacją kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się dotację z budżetu państwa w wysokości 118.528,70zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego,

- kwotę 1.000zł zaplanowaną z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady komunalne przenosi się do działu gospodarka komunalna,

- w dziale 926 - Kultura fizyczna wprowadza się plan z kwotą 19.900zł pochodzącą z niewykorzystanych w terminie środków wynikających z uchwały o wydatkach niewygasających na budowę boiska w Kucębowie i wprowadza się do budżetu roku bieżącego z przeznaczeniem na to samo zadanie.

Zwiększony plan dochodów budżetu proponuje się przeznaczyć na:

- kontynuację projektu "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej" 6.966,95 zł w tym udział własny gminy 2.152,82zł,

- finansowanie zatrudnienia trzech osób bezrobotnych przez okres czterech miesięcy 34.305,88zł w tym jeden miesiąc ze środków własnych gminy,

- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy boiska w Kucębowie 19.900zł,

- zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 100.000zł,

W związku z powstaniem oszczędności przy realizacji zadania "Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej" kwotę 20.000zł przeznacza się na wykonanie projektu na zadanie "Budowa wodociągu w Górkach".

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębia rezygnuje się z modernizacji oświetlenia drogowego za kwotę 7.124,92zł z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki, piły motorowej oraz paliwa i materiałów do konserwacji miejsca integracji za kwotę 4.450 zł,

- zakup tłucznia i paliwa do koparki do remontu drogi gminnej za kwotę 2.674,92zł .

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sobótka rezygnuje się z wykonania pogłębiania rowów wzdłuż drogi gminnej za kwotę 10.279,86zł z przeznaczeniem środków na wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ubyszów rezygnuje się z budowy siłowni zewnętrznej, a kwotę 7.000zł przeznacza się na zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »