| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2015 Rady Gminy Blizyn z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Przychody budżetu w wysokości 535.000zł, rozchody w wysokości 635.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

2. § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6. Ustala się dochody w kwocie 101.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.275zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii",

3. w dochodach budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4. w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku w lp.1 oraz w lp.4 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku lp. 17 skreśla się, wprowadza się lp.19 - dział 926, rozdział 92695, Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie, w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol.6 - dochody własne jst z kwotą "19.900", wprowadza się lp.20 - dział 010, rozdział 01010, Budowa wodociągu w Górkach, w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol.6 - dochody własne jst z kwotą "20.000", wprowadza się lp. 21 - dział 926, rozdział 92695, "Wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci w Sobótce", w kol. 5 - Rok budżetowy 2015, w kol. 6 - dochody własne jst z kwotą "10.279,86".

7. w załączniku nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w lp.2 w części wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Łyjak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 720 - Informatyka zwiększa się środki na realizację projektu "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej" o kwotę 4.814,13 zł z funduszy strukturalnych,

- w dziale 750 - Administracja publiczna wprowadza się kwotę 17.930 zł będącą refundacją kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się dotację z budżetu państwa w wysokości 118.528,70zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego,

- kwotę 1.000zł zaplanowaną z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady komunalne przenosi się do działu gospodarka komunalna,

- w dziale 926 - Kultura fizyczna wprowadza się plan z kwotą 19.900zł pochodzącą z niewykorzystanych w terminie środków wynikających z uchwały o wydatkach niewygasających na budowę boiska w Kucębowie i wprowadza się do budżetu roku bieżącego z przeznaczeniem na to samo zadanie.

Zwiększony plan dochodów budżetu proponuje się przeznaczyć na:

- kontynuację projektu "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej" 6.966,95 zł w tym udział własny gminy 2.152,82zł,

- finansowanie zatrudnienia trzech osób bezrobotnych przez okres czterech miesięcy 34.305,88zł w tym jeden miesiąc ze środków własnych gminy,

- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy boiska w Kucębowie 19.900zł,

- zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 100.000zł,

W związku z powstaniem oszczędności przy realizacji zadania "Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej" kwotę 20.000zł przeznacza się na wykonanie projektu na zadanie "Budowa wodociągu w Górkach".

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębia rezygnuje się z modernizacji oświetlenia drogowego za kwotę 7.124,92zł z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki, piły motorowej oraz paliwa i materiałów do konserwacji miejsca integracji za kwotę 4.450 zł,

- zakup tłucznia i paliwa do koparki do remontu drogi gminnej za kwotę 2.674,92zł .

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sobótka rezygnuje się z wykonania pogłębiania rowów wzdłuż drogi gminnej za kwotę 10.279,86zł z przeznaczeniem środków na wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ubyszów rezygnuje się z budowy siłowni zewnętrznej, a kwotę 7.000zł przeznacza się na zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »