| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Bogoria

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z poźn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34.876 zł

- w dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 33.876 zł

- podatek od darowizn

- w dziale 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 1.000 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.876 zł

- w dziale 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 3.876 zł

- ubezpieczenia społeczne

- w dziale 852 rozdział 85212 § 4580 o kwotę 1.000 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- w dziale 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 30.000 zł

- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii", /poz.13 zał. nr 1/

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych

- w dziale 853 rozdział 85395 z § 2009 do § 2007 w kwocie 0,34 zł

§ 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych

dział

rozdział

Paragraf

zmniejszenie

zwiększenie

objaśnienia

600

60016

4300

50.000

Zakup usług -drogi gminne

750

75095

4010

26.868

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75095

4110

719

75095

4120

659

754

75495

6060

5.754

Rozbudowa monitoringu wizyjnego, poz.12 zał. nr 2

801

80104

4270

16.000

Prace adaptacyjne i remontowe w przedszkolu w Bogorii

Razem:

50.000

50.000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Tutak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Gminy Bogoria
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

600

60014

Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa

420 000,00

420 000,00

420 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

2

600

60016

Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych

160 000,00

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

3

600

60016

Przebudowa drogi w miejscowosci Rosołówka

279 403,00

50 000,00

50 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

4

600

60016

Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice -Ceber-Kolonia Ceber

522 506,81

470 278,00

235 140,00

A. 235.138
B.
C.
D.

Urząd Gminy

5

600

60016

Budowa drogi gminnej wraz z podziałami działek i wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii

499 999,19

466 889,00

466 889,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

6

600

60016

Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bogorii

869 251,00

150 000,00

150 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

7

600

60017

Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego

200 000,00

50 000,00

30 000,00

A.
B.20.000
C.
D.

Urząd Gminy

wydatki majątkowe

2 951 160,00

1 707 167,00

1 452 029,00

-

255 138,00

8

630

63095

Trasy Rowerowe Polski Wschodniej

9 878,84

9 878,84

494,04

9 384,80

Wojewoda Świętokrzyski

wydatki majątkowe

9 878,84

9 878,84

494,04

9 384,80

9

720

72095

E-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST

292 875,12

84 725,32

19 521,55

A.
B.
C.
D.

65 203,77

Urząd Gminy

10

720

72095

E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

84 968,00

73 968,00

15 258,00

A.
B.
C.
D.

58 710,00

Urząd Gminy

wydatki majątkowe

377 843,12

158 693,32

34 779,55

-

123 913,77

11

801

80101

Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok zywieniowy, przedszkole, termomodernizacja oraz budowa kompleksu sportowego przy Zespole szkół ogólnokształcącycg w Bogorii + opracowanie dokumentacji technicznej

9 000 000,00

332 579,84

332 579,84

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

wydatki majątkowe

9 000 000,00

332 579,84

332 579,84

-

12

900

90001

Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Jurkowice - 1700mb Moszyny - 400mb wraz z przepompowniami ścieków

933 435,00

903 435,00

448 101,00

A.
B.
C.
D.

455 334,00

Urząd Gminy

13

900

90001

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni scieków w Bogorii

3 946 460,41

2 938 746,85

291 414,42

901 633,50

A.
B.
C.
D.

1 745 698,93

Urząd Gminy

wydatki majątkowe

4 879 895,41

3 842 181,85

739 515,42

901 633,50

2 201 032,93

14

921

92109

Zagospodarowanie przestrzenne publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu

600 000,00

28 290,00

28 290,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

wydatki majątkowe

600 000,00

28 290,00

28 290,00

15

921

92109

Zagospodarowanie przestrzenne publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wysoki Średnie poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu.

855 109,29

18 000,00

18 000,00

wydatki majątkowe

855 109,29

18 000,00

18 000,00

Razem wydaki majątkowe

18 673 886,66

6 096 790,85

2 605 687,85

901 633,50

255 138,00

2 334 331,50

16

600

60013

Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria - pomoc rzeczowa

218 940,00

Urząd Gminy

17

926

92605

Trasy rowerowe - trwałość projektu

2 963,65

Urząd Gminy

wydatki bieżące

221 903,65

-

-

Razem wydatki bieżące

221 903,65

-

-

-

-

Wydatki Razem

18 895 790,31

6 096 790,85

2 605 687,85

901 633,50

255 138,00

2 334 331,50

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Gminy Bogoria
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Miłoszowice

50 000,00

50 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

2

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Niedźwiedź

40 000,00

40 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

3

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagorzyce

70 000,00

70 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

4

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drog gminnych

30 000,00

30 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

5

600

60016

Przebudowa drogi w miejscowosci Jurkowice

70 000,00

70 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

6

600

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych

420 000,00

120 000,00

A. 300.000
B.
C.
D.

Urząd Gminy

7

700

70005

Zakup działek do zasobów mienia komunalnego

27 928,13

27 928,13

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

8

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy wraz z zakupem oprogramowania

20 000,00

20 000,00

A.
B.
C.
D.

UrzadGminy

9

750

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogorii

300 000,00

150 000,00

A.
B.150.000
C.
D.

Urząd Gminy

10

801

80114

Zakup sprzętu biurowego

3 000,00

3 000,00

A.
B.
C.
D.

ZEAS

11

852

85202

Zakup Samochodu do przewozu chorych w DPS

135 000,00

135 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

12

754

75495

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

15 754,00

15 754,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

13

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Bogorii - projekt budowlany

6 000,00

6 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy

Ogółem

1 187 682,13

737 682,13

450 000

0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »