| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/121/15 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/59/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy w Pawłowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Pawłowie nr VIII/59/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza wprowadza się następujące zmiany:

1. § 11 Statutu Sołectwa otrzymuje brzmienie:

Do obowiązków Sołtysa należy:

1. zwoływanie zebrań wiejskich,

2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3. działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy Wójta,

4. bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu

5. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

6. reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta,

7. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,

8. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

9. potwierdzania wykonania usług w Sołectwie na rzecz Gminy, na podstawie umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia i innych, w tym również zgłaszanie zastrzeżeń do ich wykonania

10. wskazywanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa.

11. informowanie mieszkańców Sołectwa o zarządzeniach wójta, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji. Odbywa się ono poprzez wywieszenie dostarczonych Sołtysowi materiałów na tablicach ogłoszeń lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

12. zgłaszanie kierownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy: a. spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (awarie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.), b. spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu, c. faktów nierzetelnego wykonania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów, d. innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu.

13. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

14. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.".

2. W § 16 skreśla się pkt. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Więcław


Uzasadnienie

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Gminy w Pawłowie uchwaliła statut dla sołectwa z terenu gminy Pawłów. Wojewoda Świętokrzyski przeprowadzając analizę uchwały stwierdził pewne uwagi, dotyczące § 11 w którym to Rada Gminy określając jakie zadania należą do właściwości sołtysa użyła zwrotu "w szczególności". Użycie tego zwrotu w odniesieniu do zadań tego organu stwarza szerokie pole do interpretacji zakresu działań sołectwa. Natomiast w § 16 i 19 nastąpiły powtórzenia zapisów dotyczących warunków ważności podejmowanych przez zebranie wiejskie uchwał.

W związku z powyższym zachodzi konieczności dokonania zmian w przedmiotowej uchwale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »