| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy w Gowarczowie

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594, art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o 68.198,04 zł
Dział 600 "Transport i łączność" o 10.000,00 zł
rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" o 10.000,00 zł
§ 2330 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poromumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o 10.000,00 zł
Dział 758 "Różne rozliczenia" o 58.198,04 zł
rozdział 75801"Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o 6.000,00 zł
§2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa" o 6.000,00 zł
rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o 52.198,04 zł
§ 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin" o 30.149,96 zł
§ 6330 "Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 22.048,08 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o 71.459,00 zł
Dział 600 "Transport i łączność" o 58.912,00 zł
rozdział 60016 "Drogi publiczne gminnne" o 28.500,00 zł
§ 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o 28.500,00 zł
rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" o 30.412,00 zł
§ 4270 "Zakup usług remontowych" o 30.412,00 zł
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o 6.000,00
rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomosciami" o 6.000,00 zł
§ 4300 "Zakup usług pozostałych" o 6.000,00 zł
Dział 801"Oświata i wychowanie" o 6.000,00 zł
rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o 6.000,00 zł
§ 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o 4.500,00 zł
§ 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek" o 1.500,00 zł
Dział 926 "Kultura fizyczna" o 547,00 zł
rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o 547,00 zł
§ 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"o 547,00 zł.

§ 3. § 3 uchwały Nr V/14/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt dudżetu w wysokości 1.070.875,96 zł z ostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.070.875,96 zł

2. Przychody w wysokości 1.070.875,96 zł z godnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 20015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 20015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do uchwały V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 20015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ludwikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody budżetu o 68.198,04 zł, w tym:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07.07.2015 roku o zwiększonej subwencji oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację o 6.000,00 zł

- zgodnie z umową Nr OGR/36/2015 zawartą w dniu 20 sierpnia 2015 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Komaszyce, odcinek długości 350 m o 10.000,00 zł

- dotację celową z budzżtu państwa na refundację wydatktów poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego. o 52.198,04 zł.

2. Zwiększono wydatki o 71.459,00 zł na:

- budowę drogi gminnej w m. Korytków o 25.000,00 zł

- budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Gowarczów, ul. Wojska Polskiego o 3.500,00 zł

- remont drogi w Komaszycach o 30.412,00 zł

- oświatę i wychowanie o 6.000,00 zł

- koszty usług związanych z gospodarką nieruchomościami o 6.000,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 547,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »