| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaoparzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej "Regulaminem" określający zasady prowadzenia oraz warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Sandomierza.

2) Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1. "Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ).

2. "Przedsiębiorstwo"- przedsiębiorca świadczący usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zezwolenia;

3) Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

§ 2.

1) Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2) Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,3 metra sześciennego na dobę,

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie.

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa ( 0,5 bara) i nie większym niż 0,8 MPa ( 8 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym.

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny,

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

§ 4.

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości co najmniej 0,3 metra sześciennego dobowo,

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

4) odebrać i oczyścić przyjęte ścieki w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 5.

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) rodzaj umowy (doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków albo doprowadzanie wody albo odprowadzanie ścieków),

3) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca żąda zawarcia umowy

4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody,

5) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,

7) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, lub socjalno bytowe),

8) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo wyłącznie w celu zawarcia umowy.

2. Do wniosku określonego w ust.1 należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. dokument potwierdzający zapłatę czynszu za najem nieruchomości) albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

2) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej - w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą ( do wglądu).

3) odpis aktualny ( lub jego kopia) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru ( do wglądu).

§ 6.

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarciu umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków przez przedsiębiorstwo z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w §5 Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,

3) oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwo wyłącznie w celu zawarcia umowy,

4) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo rozliczenie,

5) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

§ 7.

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem powinien zawierać elementy wskazane w § 5 oraz § 6 pkt 5), a ponadto wskazanie ilości lokali w budynku wielolokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających z poszczególnych lokali.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8.

1) Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, urządzenie pomiarowe, albo przeciętne normy zużycia.

2) Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, trzymiesięczne, według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie.

3) Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

4) Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę, zawierającą ceny i stawki opłat lub jej wyciąg, właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 9.

1) Podstawą do zapłaty przez odbiorcę usług należności za usługi dostarczania wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

2) W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 10.

1) Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1. imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2. adres nieruchomości, która ma być podłączona,

3. dokument (lub jego kopię) stwierdzający tytuł prawny przysługujący wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości lub uprawdopodobnienie faktu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

4. rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

5. planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3) Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4) Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 45 dni, po wcześniejszym poinformowaniu wnioskodawcy.

5) W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie, wydając informację techniczną.

6) Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.

7) Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:

1. lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11.

1) Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

2) Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych przedsiębiorstwo zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 12.

1) Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót.

2) Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.

3) Dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności:

1. opis techniczny,

2. plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3. plan zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego przyłącza,

4. profil przyłącza,

5. schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

6. schemat studzienki rewizyjnej/wodomierzowej.

4) W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

5) Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

6) Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

7) Wynik odbioru jest potwierdzony przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.

8) Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek wykonawcy (w zastępstwie inwestora). Ustalony termin odbioru nie dłuższy niż 21 dni od daty zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć :

1. inwentaryzację geodezyjną,

2. 2 egzemplarze szkicu powykonawczego,

3. 2 egzemplarze protokołów z odbioru robót przyłącza (częściowo wypełniony),

4. w przypadku przyłącza wodociągowego pozytywne badania wody z akredytowanego laboratorium,

5. w przypadku włączenia w sieć uliczną zaświadczenie od zarządcy drogi o doprowadzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

9) Zakończenie inwestycji następuje po podpisaniu 2 sztuk protokołów odbioru jeden dla inwestora, jeden dla przedsiębiorstwa.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 13.

1) Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2) Przedsiębiorstwo ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3) W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4) W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5) W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo poinformuje odbiorców usług.

6) Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

3. występującej awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15.

1) Każdy odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, a w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2) Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.

3) Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa lub jej doręczenia przedsiębiorstwu w inny sposób. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 16.

W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym.

1. aktualne obowiązujące na terenie Gminy Sandomierz taryfy,

2. tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązujący na terenie Gminy Sandomierz,

3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4. aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17.

1) Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniona z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2) Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu,

2. Zawodowe i ochotnicze straże pożarne biorące udział w gaszeniu pożaru na terenie miasta Sandomierza.

3) Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przedsiębiorstwu przez jednostki wymienione w ust. 2 w okresach kwartalnych.

4) Rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem a Gminą Sandomierz za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są co kwartał kalendarzowy.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 18.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc : Uchwała Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmienioną uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierz.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Pytka


Uzasadnienie

Ustawa o gospodarce komunalnej przypisała spółkom gminnym, świadczącym usługi w zakresie gospodarki komunalnej obowiązek określania w regulaminie zasad korzystania z usług przez nie świadczonych w zakresie użyteczności publicznej oraz ich obowiązków wobec odbiorców usług.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa wyraźnie charakter regulaminu, jako aktu prawa miejscowego.

W związku z koniecznością dostosowania treści regulaminu do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zwróciło się pismem z dn. 14.07.2015 r. znak TW/226/1944/2015 z wnioskiem o uchwalenie nowego Regulaminu.

Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność przygotowania projektu przedmiotowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »