| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Łączna

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 56 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 562 595,52 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 284 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 680 595,52 zł.

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 do uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie "§ 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 118 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 118 000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 234 000 zł, rozchody w wysokości 1 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

§ 4. Zmienia się zapisy § 11 ust 2) uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie " § 11.2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 116 000 zł, w tym: kredyty 1 116 000 zł".

§ 5. Do § 11 uchwały budżetowej dodaje się ust 4 , który otrzymuje brzmienie "4) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 118 000 zł, w tym : kredyty 118 000 zł.".

§ 6. Aktualizuje się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Łączna


Monika Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dochodów

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

0920

Pozostałe odsetki

500,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 500,00

75023

Urzędy gmin

1 500,00

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

24 900,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

100,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8 700,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3 500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

9 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

3 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

7 100,00

0370

Opłata od posiadania psów

100,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17 000,00

80110

Gimnazja

17 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

17 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

4 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 000,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

300,00

85395

Pozostała działalność

300,00

0920

Pozostałe odsetki

200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

100,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 800,00

90002

Gospodarka odpadami

1 100,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 800,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 800,00

90095

Pozostała działalność

900,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

900,00

Ogółem zwiększenia dochodów

56 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Treść

Kwota wydatków

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-150 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-150 000,00

Wydatki na obsługę długu

-150 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

413 200,00

80101

Szkoły podstawowe

16 692,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

33 292,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-16 600,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-5 293,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-2 200,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-3 093,00

80104

Przedszkola

-8 699,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-200,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-7 350,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-1 149,00

80110

Gimnazja

410 000,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

120 000,00

Wydatki majątkowe

290 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-2 000,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-2 000,00

80195

Pozostała działalność

2 500,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

2 500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

-19 000,00

85202

Domy pomocy społecznej

-10 000,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-10 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-9 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-9 000,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

19 900,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 900,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19 900,00

90002

Gospodarka odpadami

18 100,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

18 100,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 800,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 800,00

Ogółem zwiększenia wydatków

284 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 234 000,00

I

Kredyty i pożyczki

1 031 000,00

1.

Kredyty

§ 952

1 031 000,00

1.1

Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

2.1

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.

§ 903

3.

Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona

§ 931

3.1

Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E

§ 931

II

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

III

Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p

§ 950

203 000,00

IV

Spłata pożyczek udzielonych

§ 951

V

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

VI.

Prywatyzacja majątku j.s.t

§ 941 -44

Rozchody ogółem:

1 116 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 116 000,00

1.1

Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

2.1

Spłaty pożyczek

§ 963

2.2

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona

§ 982

2.3

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.

§ 982

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »