| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) art. 5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849; z 2015r., poz. 528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni -

0,58 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych

od 1ha powierzchni -

4,50 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni -

0,18 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

od 1 m2 powierzchni -

3,00 zł,

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

0,58 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

19,08 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

10,64 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

4,62 zł,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

7,65 zł,

z wyjątkiem :

- zajętych na potrzeby bytowe (budynki gospodarcze, komórki)

od 1 m2 powierzchni użytkowej-

3,85zł,

- garaży

od 1 m2 powierzchni użytkowej -

5,72 zł,

3/ od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. . Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLI/387/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r, poz.849 ze zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek ten nie może przekroczyć rocznie górnych granic kwotowych ustalonych ustawą a podwyższanych corocznie przez Ministra Finansów na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 2 tej ustawy.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 20 ust. 1 i 3 określa, że górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2015 roku poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014r. wyniósł 98,8% ( spadek cen o 1,2%).

Górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok zostały ustalone poprzez obniżenie obowiązujących w 2015 roku stawek podatkowych wskaźnikiem 1,2% obwieszczone przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 2015r poz. 735.

Utrzymano stawki podatku od nieruchomości w roku 2016 na poziomie roku 2015 jak i lat 2013 i 2014, z wyjątkiem gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla tych gruntów zmieniono stawkę z kwoty 0,15 zł od 1m2 gruntu na kwotę 0,18 zł z 1 m2 gruntu z uwagi na fakt, iż obowiązująca stawka 0,15 zł jest o 300% niższa od stawki maksymalnej, która wynosi 0,47 zł od 1 m2 gruntu co ma znaczący wpływ na naliczenie subwencji ogólnej i wyrównawczej gdyż podstawą naliczenia subwencji nie są uzyskane faktyczne dochody z tego podatku , a ustalone wg stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

Przewidywany dochód z podatku od nieruchomości na 2016 rok wg stawek określonych uchwałą wyniesie 8.937.000 zł , z tego :

-osoby prawne - 6.460.000 zł

-osoby fizyczne - 2.477.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »