| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz.849; z 2015r., poz.528, poz. 699, poz.774, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejskauchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

- 438,00 zł,

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

- 766,00 zł,

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- 985,00 zł,

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ równej lub wyższej niż 12ton, a mniejszej niż 18 ton

- 1.307,00 zł,

b/ równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton

- 1.645,00 zł,

c/ równej lub wyższej niż 26 ton

- 2.560,00 zł,

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

-657,00 zł,

b/ od 5,5 ton i poniżej 9 ton

- 876,00 zł,

c/ od 9 ton i poniżej 12 ton

-1.204,00 zł,

4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- 2.023,00 zł,

b/ powyżej 36 ton

- 2.660,00 zł,

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 329,00 zł,

6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a/ równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton

-984,00 zł,

b/ równą lub wyższą niż 18 ton do 36 ton włącznie

-1.348,00 zł,

c/ powyżej 36 ton

-1.774,00 zł,

7/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

a/ mniejszej niż 22 miejsca

- 779,00 zł,

b/ równej lub wyższej niż 22 miejsca

- 1.718,00 zł.

§ 2. 1. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt. 1,3 i 7 spełniających wymagania normy EURO w zakresie poziomu emisji spalin i hałasu do środowiska naturalnego stawki podatku określa się :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- 372,00 zł,

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- 652,00 zł,

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- 838,00 zł,

2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

- 559,00 zł,

b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton

- 744,00 zł,

c/ od 9 ton i poniżej 12 ton

- 1.024,00 zł,

3/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a/ mniejszej niż 22 miejsca

- 662,00 zł,

b/ równej lub wyższej niż 22 miejsca

- 1.459,00 zł.

2. Warunkiem zastosowania stawek określonych w ust.1 jest wykazanie przez podatnika, że dany środek transportu spełnia wymagania normy EURO.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XLI/388/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Uzasadnienie

Podatek od środków transportowych ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm. ).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1.samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że roczna stawka podatku na 2016 rok nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 811,60 zł,

b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.353,94 zł ,

c/powyżej 9 tona poniżej 12 ton 1.624,72 zł,

2.samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3.100,42 zł,

3.ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.895,48 zł,

4.ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a/do 36 ton włącznie - 2.396,41 zł,

b/ powyżej 36 ton - 3.100,42 zł,

5.przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego - roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć

- 1.624,72 zł,

6.przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego nie może przekroczyć:

a/ do 36 ton włącznie - 1.895,48 zł,

b/ powyżej 36 ton - 2.396,41 zł,

7.autobusy nie może przekroczyć :

a/ mniej niż 22 miejsc - 1.918,50 zł,

b/ równej lub wyższej niż 22 miejsc - 2.425,51 zł,

Na podstawie art. 10 wyżej cytowanej ustawy rada gminy określa w drodze uchwały corocznie wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawki podatku podanej powyżej i nie może być także niższa od kwot minimalnych określanych przez Ministra Finansów dla samochodów ciężarowych, przyczep i naczep o DMC równej lub wyższej niż 12 ton i ciągników siodłowych powyżej 12 ton.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów poprzez obniżenie obowiązujących w 2015 roku stawek podatkowych wskaźnikiem 1,2% i opublikowane
w Monitorze Polskim z 2015r., poz. 735, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r. w stosunku do I półrocza 2014r. wyniósł 98,8 (spadek cen
o 1,2%).

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone przez Ministra Finansów na poziomie roku 2015 i obwieszczone w Monitorze Polskim z 2015r. poz. 1029.

Na 2016 rok utrzymano stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015
i w uchwale określono wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w latach 2012-2015. Przewidywany dochód z tego podatku w 2016 roku wyniesie 609.000 zł, z tego :

-osoby prawne - 83.000 zł

-osoby fizyczne - 526.000 zł

Należy nadmienić, że podstawą naliczenia subwencji ogólnej nie są uzyskane faktyczne dochody
z tego podatku, a ustalone wg stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów na 2016 rok, który wyniósłby 893.400 zł. Ubytek dochodów z tego tytułu to kwota 284.400 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »