| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 15 ust 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849; z 2015r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą:

1) wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Włoszczowa,

2) określa się wysokość stawek opłaty targowej,

3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za dokonywaną sprzedaż - 30,00zł
z wyjątkiem dokonywanej sprzedaży z:

1) ręki, skrzynki lub kosza

6,00 zł

2) wozu konnego lub ciągnika z przyczepą

8,00 zł

3) samochodu osobowego

20,00 zł

4) innych samochodów, przyczep, naczep

34,00 zł

5) ze straganu

16,00 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Włoszczowa tj. Pryt Janusz, Włodarczyk Jan, Betka Józef, Kozieł Zbigniew, Pawlusiński Artur, którzy powyższe czynności wykonywać będą za wynagrodzeniem za inkaso.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 5% od sumy pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej Urzędu Gminy Włoszczowa, stanowiący druk ścisłego zarachowania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1045) wprowadzono zmiany w art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z dniem 1 stycznia 2016r. zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy o podatkach
o opłatach lokalnych opłata targowa ma charakter fakultatywny i rada gminy może wprowadzić tą opłatę targową. Do 31 grudnia 2015r. opłata targowa miała charakter obligatoryjny co oznacza iż spoczywał obowiązek na ustalaniu tej opłaty. Proponuje się aby Rada Miejska wprowadziła tą opłatę targowa, gdyż wpływy z tej opłaty wynoszą rocznie ok. 160.000zł. W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się utrzymanie stawek opłaty targowej na poziomie roku 2015 jak i lat 2014 i 2013. Utrzymanie w tej samej wysokości wygrodzenia za inkaso tj. 5%.

Wobec powyższych zmian zasadnym jest podjęcie tej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »