| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 19 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 14a, art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2015r poz.1515 z późn. zmianami ) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. r nr 256, poz.2572 z późn. zmianami) Rada Gminy w Czarnocinie uchwala , co następuje:

§ 1. W " Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin" , stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr.XXVI/124/2005 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2005r. zmienionym przez uchwałę Nr.II/5/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 grudnia 2006r, uchwałę Nr XXX/146/2009 z dnia 30 września 2009r i uchwałę Nr XXIV/176/2012 z dnia 29 października 2012r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Wysokość stypendium uzależnia się od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu ustala się grupy do których można zaliczyć uczniów przyjmując następujące kryteria: I grupa- dochód miesięczny na członka rodziny do kwoty 300 zł II grupa- dochód miesięczny na członka rodziny od kwoty 301 zł do kwoty 400 zł III grupa -dochód miesięczny na członka rodziny od kwoty 401 zł do kwoty 514 zł( o której mowa w art.8 ust.1 punkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej tekst jednolity z 2015r poz.163 późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r poz.1058 ).

2) Wysokość stypendium szkolnego zależna będzie od zakwalifikowania do grupy dochodowej i tak:

I grupa - kwota 150

II grupa- kwota 100

III grupa-kwota 95

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą od dnia 1 listopada 2015r

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa


Uzasadnienie

Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym w którym określa w szczególności:
1.sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust.1;
2.formy,w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3.tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2015r poz.114, z późn.zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r poz.1238) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z dniem 01 listopada 2015 r zmieniła się wysokość zasiłku rodzinnego i stanowi kwotę 118 zł.
W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie tej zmiany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »