| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 469 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 469 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71095 Pozostała działalność, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 33 160 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 29 844 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 33 160 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody, § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20 000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 844 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 880 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 880 zł.

3. Zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach o kwotę 20 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok:

1) załącznik nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 10 "Dotacje przedmiotowe w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Krakowiak


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Roz-dział

Stan środków obrotowych na początek roku

Paragraf

Przychody w zł

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

Koszty w zł

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

Zaopatrzenie w wodę

400

400 02

47 600

940 000

Zaopatrzenie w wodę

400

400 02

940 000

47 600

0830

570000

3020

5000

0690

50000

4010

200000

0920

20000

4110

40000

2650

300000

4120

6000

4170

20000

4040

20000

4210

35000

4260

447700

4280

2000

4300

35000

4360

6000

4410

8000

4430

5000

4440

8000

4510

300

4610

1000

4700

2000

4480

99000

2

Gospodarka ściekowa

900

900 01

5000

Gospodarka ściekowa

900

900 01

5000

0830

5000

4300

5000

RAZEM

47 600

945000

945 000

47 600


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

Zakres

Ogółem kwota dotacji

Paragraf

1

2

3

4

5

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

400

40002

2650

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

dopłata do 1 m3 wody sprzedanej

300 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

300 000


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

W § 1 uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 469 zł na remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów, gdyż zmniejszyła się kwota dofinansowania z UE. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z UE na to zadanie wynosi 31 531 zł. Planowane dochody budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to 94 506,60 zł (kwota 31 531 zł to środki z UE na remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów, kwota 62.975,60 zł to refundacja za 2014 rok).

W § 2 uchwały następuje przesunięcie środków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej o kwotę 29 844 zł. Zwiększa się przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach o kwotę 20.000 zł.

W § 3 uchwały zwiększa się dochody i wydatki dla OPS na szkolenia pracowników. Środki w wysokości 2 880 zł otrzymano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »