| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/110/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr IV/26//2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany;

1 /§ 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;

,, § 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 031 674 , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 031 674 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 "

3/ Załącznik nr 6 zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. " otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Gądek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody budżetowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 206 732,00

282 380,00

4 489 112,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 882 620,00

54 041,00

2 936 661,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

835 876,00

54 041,00

889 917,00

Własne

835 876,00

54 041,00

889 917,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 324 112,00

228 339,00

1 552 451,00

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

1 324 112,00

228 339,00

1 552 451,00

Własne

1 324 112,00

228 339,00

1 552 451,00

758

Różne rozliczenia

43 504 239,00

83 190,00

43 587 429,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

35 166 512,00

83 190,00

35 249 702,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

35 166 512,00

83 190,00

35 249 702,00

Własne

35 166 512,00

83 190,00

35 249 702,00

852

Pomoc społeczna

10 575 505,00

50 000,00

10 625 505,00

85202

Domy pomocy społecznej

9 220 040,00

10 000,00

9 230 040,00

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

4 855 128,00

10 000,00

4 865 128,00

Własne

4 855 128,00

10 000,00

4 865 128,00

85204

Rodziny zastępcze

134 375,00

40 000,00

174 375,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

31 000,00

131 000,00

Własne

100 000,00

31 000,00

131 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

10 000,00

9 000,00

19 000,00

Własne

10 000,00

9 000,00

19 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 816 681,00

91 778,00

1 908 459,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

403 591,00

0,00

403 591,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

395 591,00

- 80 000,00

315 591,00

Zlecone

395 591,00

- 80 000,00

315 591,00

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

80 000,00

80 000,00

Zlecone

0,00

80 000,00

80 000,00

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

37 978,00

37 978,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

37 978,00

37 978,00

Własne

0,00

37 978,00

37 978,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

361 500,00

50 800,00

412 300,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

355 500,00

50 800,00

406 300,00

Własne

355 500,00

50 800,00

406 300,00

85395

Pozostała działalność

1 040 082,00

3 000,00

1 043 082,00

2001

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

13 630,00

3 000,00

16 630,00

Własne

13 630,00

3 000,00

16 630,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

488 450,00

11 200,00

499 650,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

127 800,00

11 200,00

139 000,00

0830

Wpływy z usług

12 300,00

11 000,00

23 300,00

Własne

12 300,00

11 000,00

23 300,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

200,00

200,00

Własne

0,00

200,00

200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 782 217,00

- 1 568 378,00

213 839,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 618 953,00

- 1 568 378,00

50 575,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

13 257,00

- 8 839,00

4 418,00

Własne

13 257,00

- 8 839,00

4 418,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 605 696,00

- 1 559 539,00

46 157,00

Własne

1 605 696,00

- 1 559 539,00

46 157,00

Razem:

87 992 869,00

- 1 049 830,00

86 943 039,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

8 683 781,00

282 380,00

8 966 161,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

6 556 336,00

54 041,00

6 610 377,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 387 427,00

54 041,00

3 441 468,00

Własne

3 387 427,00

54 041,00

3 441 468,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 865 962,00

228 339,00

2 094 301,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 865 962,00

228 339,00

2 094 301,00

Własne

1 865 962,00

228 339,00

2 094 301,00

801

Oświata i wychowanie

25 904 071,00

37 000,00

25 941 071,00

80120

Licea ogólnokształcące

5 127 323,00

7 000,00

5 134 323,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 350 272,00

7 000,00

3 357 272,00

Własne

3 350 272,00

7 000,00

3 357 272,00

80130

Szkoły zawodowe

10 510 582,00

30 000,00

10 540 582,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

61 023,00

30 000,00

91 023,00

Własne

61 023,00

30 000,00

91 023,00

852

Pomoc społeczna

13 456 816,00

67 978,00

13 524 794,00

85202

Domy pomocy społecznej

8 992 347,00

10 000,00

9 002 347,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

137 233,00

5 000,00

142 233,00

Własne

137 233,00

5 000,00

142 233,00

4300

Zakup usług pozostałych

205 184,00

5 000,00

210 184,00

Własne

205 184,00

5 000,00

210 184,00

85204

Rodziny zastępcze

744 257,00

40 000,00

784 257,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

40 000,00

140 000,00

Własne

100 000,00

40 000,00

140 000,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

666 133,00

17 978,00

684 111,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

411 459,00

17 978,00

429 437,00

Własne

411 459,00

17 978,00

429 437,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 689 616,00

73 800,00

3 763 416,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

413 591,00

0,00

413 591,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

182 206,00

- 32 000,00

150 206,00

Zlecone

180 206,00

- 32 000,00

148 206,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 000,00

- 6 500,00

11 500,00

Zlecone

18 000,00

- 6 500,00

11 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 250,00

- 11 500,00

26 750,00

Zlecone

38 250,00

- 11 500,00

26 750,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

72 115,00

- 20 000,00

52 115,00

Zlecone

64 115,00

- 20 000,00

44 115,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 000,00

- 5 000,00

33 000,00

Zlecone

38 000,00

- 5 000,00

33 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

47 406,00

- 5 000,00

42 406,00

Zlecone

39 406,00

- 5 000,00

34 406,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

80 000,00

80 000,00

Zlecone

0,00

80 000,00

80 000,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 624 390,00

70 800,00

1 695 190,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 106 789,00

63 382,00

1 170 171,00

Własne

1 106 789,00

63 382,00

1 170 171,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200 549,00

7 418,00

207 967,00

Własne

200 549,00

7 418,00

207 967,00

85395

Pozostała działalność

1 533 609,00

3 000,00

1 536 609,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

16 363,00

3 000,00

19 363,00

Własne

16 363,00

3 000,00

19 363,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 600 043,00

46 190,00

10 646 233,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

6 558 194,00

46 190,00

6 604 384,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 200 287,00

40 000,00

4 240 287,00

Własne

4 200 287,00

40 000,00

4 240 287,00

4260

Zakup energii

450 602,00

6 190,00

456 792,00

Własne

450 602,00

6 190,00

456 792,00

Razem:

89 467 365,00

507 348,00

89 974 713,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

w złotych

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 031 674

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 941 do 9441)

0

5a.

Prywatyzacja pośrednia

§ 941

5b.

Prywatyzacja bezpośrednia

§ 942

5c.

Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

§ 943

5d.

Pozostałe przychody z prywatyzacji

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

§ 911

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

§ 931

9.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

3 031 674

10.

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

4.

Lokaty

§ 994

5.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

6.

Wykup obligacji

§ 971

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dotacje z gmin Powiatu Buskiego z tytułu finansowania NPPDL o kwotę 54 041 zł.,

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dochody o kwotę 228 339 zł., z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań pn.:

,,Przebudowa drogi powiatowej 1021T Owczary - Radzanów od km 0+000 do km 0+600 długości 600 mb",

"Przebudowa drogi powiatowej 0055T Służów - Kotki - Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 dł. 620",

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 83 190 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do ,,pracowni odnawialnych źródeł energii" w Zespole szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju, oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.

- w rozdziale 85202 Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Ratajach oraz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmian w planie dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku - Zdroju,

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju o kwotę 50 800 zł,

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody na realizacje projektu pn. ,,EUROFUTURE Changing Places '' o kwotę 3 000 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na wyżej opisane zadania.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »