| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515/ oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)[1]) /t.j. Dz.U.2014 poz. 849 z późn. zm./ oraz po uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. /M.P. z 2015r. poz. 735 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku /M.P. z 2015r. poz. 1029 / Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ożarów:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 350,00zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 700,00zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000,00zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 700,00zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 950,00zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 650,00zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1000,00zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1300,00zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów (Dz.Urz.Woj.2011.298.3510 z dnia 13.12.2011r.) oraz Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów (Dz.Urz.Woj.2011.308.3750 z dnia 16.12.2011r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie


Krystyna Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »