| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2015 poz. 1515.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2014r poz. 849 ze zm.[1])) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Staszów, a mianowicie:

1)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni.

2)Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalnością gospodarczą - 4,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3)Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ireneusz Kwiecjasz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/150/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne Gminy. Podstawowym źródłem tych dochodów jest podatek od nieruchomości. O wysokości stawek decyduje Rada Miejska, z tym, że nie mogą przekroczyć górnej granicy określonej corocznie przez Ministra Finansów. Na 2016 rok wysokość górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015r ( Monitor Polski z 2015r. poz. 735). Określone w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok nie przekraczają stawek maksymalnych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów i podjęcie uchwały o treści odczytanej jest zasadne.


[1]) Dz. U. z 2015r poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »