| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) - Rada Gminy Moskorzew uchwala co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Moskorzew :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej - 20,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych

świadczeń - 4,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i

ust. 3-7.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r. poz.1381 ze zm.)

2. nieruchomości lub ich części :

a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,

b) zajęte na prowadzoną działalność kulturalną, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Kozłowski


Uzasadnienie

Stawki podatku od nieruchomości :

- w uchwale Rady Gminy z 2015 r. odpowiednio wynosiły :

- wg GUS na 2016 r.

-Propozycje stawek na 2016 r.

Ad.1.a) - 0,82zł

b) - 4,56 zł

c) - 0,16 zł

Ad.1.a) - 0,89zł

b) - 4,58zł

c) - 0,47zł

d) - 3,00 zł

.

Ad.1. a) - 0,82 zł

b) - 4,56 zł

c) - 0,16 zł

d) - 3,00 zł

Ad.2. a) - 0,56 zł

b) - 20,76 zł

c) - 10,75 zł

d) - 4,55 zł

e) - 4,28 zł

Ad.2.a) - 0,75 zł

b) - 22,86 zł

c) - 10,68zł

d) - 4,65zł

e) - 7,68zł

Ad.2.a) - 0,56zł

b) - 20,76 zł

c) - 10,68 zł

d) - 4,55zł

e) - 4,28zł

.

Ad.3. - 2%

Ad.3 - 2%

Ad.3 - 2%

Proponuje się utrzymanie wysokości stawek podatku od nieruchomości na poziomie stawek z 2015 roku. Stawki nie przekraczają górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »