| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 i 4, art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1,ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust. 1 pkt. 1 art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.578.000 zł, z tego:

a) dochody bieżące19.004.153,00 zł

b) dochody majątkowe1.573.847,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.338.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 17.731.250,00 zł

b) wydatki majątkowe 2.606.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.190.000,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 0

b) wydatki majątkowe - 2.190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 240.000 zł.

2. Rozchody w wysokości 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową w wysokości - 43.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 83.599 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.599 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 11.200 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie .

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,

2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.075.347 zł zaciągana i spłacana w tym samym roku budżetowym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu.

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 300.730,87 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy


Aleksandra Klubińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/80/2015
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »