| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Pacanów

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) , art. 11,art.13,art..24, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2, art. 37 ust. 2,3,4 , art.68 ust.1,art.70 ust.4,art.73 ust.3 i 4 art. 98 ust 1 i 3, art. 105, art. 109, art. 112 ust, 1 i 3, art. 113, art. 114, art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2015r, poz, 1774 ze zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

2) gminnym zasobie nieruchomości - należy rozumieć nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd, a także nie obciążone prawem użytkowania,

3) celach publicznych - należy rozumieć zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach:

- wydzielania gruntów pod budowę dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego,

- budowy i utrzymywania ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

- budowy i utrzymywania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- budowy oraz utrzymywania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, a także obiektów ochrony przeciwpożarowej będących własnością Gminy,

- ochrony nieruchomości stanowiących dobra kultury, bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- budowy i utrzymywania pomieszczeń dla urzędu, gminnych: organów władzy, administracji, szkół publicznych, publicznych obiektów ochrony zdrowia, publicznych przedszkoli, publicznych domów opieki społecznej, publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- zakładania i utrzymywania cmentarzy gminnych,

- zakładania targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- innych zleconych gminie przepisami ustaw,

4) Gminie - należy rozumieć Gminę Pacanów.

II. Zasady nabywania nieruchomości gruntowych.

§ 3. Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

§ 4. Nabywanie nieruchomości na własność Gminy, na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych może odbywać się na podstawie:

- umów cywilnoprawnych,

- jako skutek podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela nieruchomości,

- w wyniku scalenia i podziału nieruchomości,

- wykonania prawa pierwokupu,

- w wyniku wywłaszczenia.

§ 5. Warunki nabycia nieruchomości na własność Gminy na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala się w drodze rokowań. Rokowania prowadzi Wójt Gminy osobiście lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Z rokowań sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- dane personalne osób działających na rzecz Gminy,

- dane personalne dotyczące zbywcy,

- oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów, stan prawny nieruchomości oraz numer księgi wieczystej dla niej urządzonej,

- określenie celu, w jakim ma być nabyta nieruchomość na rzecz Gminy,

- przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- ustaloną cenę nabycia nieruchomości,

- warunki zapłaty łącznie z kosztami nabycia,

§ 6. 1. Ustalenia ceny nabycia nieruchomości należy dokonywać z uwzględnieniem cen wolnorynkowych dla tego rodzaju nieruchomości przy zachowaniu zasad, że:

- strony rokowań działają od siebie niezależnie,

- upływa czas niezbędny do wynegocjowania warunków,

- strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy.

2. Jeśli cena nieruchomości podana przez zbywcę znacznie przewyższa cenę wolnorynkową w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, prowadzący rokowania zleca rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości. Opinia rzeczoznawcy majątkowego stanowi załącznik do protokołu rokowań.

§ 7. Protokół rokowań wraz z dokumentacją techniczno-prawną stanowi podstawę sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.

§ 8. Nabycie nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek jej właściciela następuje na podstawie decyzji wójta z mocy prawa, a przy ustalaniu i wypłacie odszkodowania mają zastosowanie postanowienia § 6 niniejszej uchwały.

§ 9. Nabycie nieruchomości w wyniku scalenia i podziału nieruchomości następuje na podstawie odrębnej uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości z mocy prawa.

§ 10. Nabycie nieruchomości w wyniku wykonania prawa pierwokupu może nastąpić zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 11. Nabycie nieruchomości w drodze wywłaszczenia może nastąpić wyłącznie wtedy gdy cele publiczne nie mogą być inaczej zrealizowane i wynika to z rokowań, o których mowa w § 5 i § 6.

III. Zasady zbywania, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy.

§ 12. Wójt Gminy przeznacza do zbycia nieruchomości, jeżeli są zbędne dla realizacji celów publicznych i zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, a także gdy przemawia za tym słuszny interes ekonomiczny Gminy.

§ 13. Wójt Gminy sporządza wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym Urzędzie Gminy na okres 21 dni, w sołectwach na terenie których nieruchomość się znajduje , na stronie internetowej Urzędu Gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza w prasie lokalnej.

§ 14. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem powinien zawierać informacje określone w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 15. Sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy dokonuje się w drodze przetargu z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w których zbycie wymaga każdorazowo podjęcia odrębnej stosownej do sytuacji uchwały.

§ 16. Najemców, dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Gminy wyłania się w drodze przetargu z zastrzeżeniem § 23 niniejszej uchwały.

§ 17. Przetargi ogłasza się podając do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.

§ 18. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: informacje zamieszczone o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem, czas, miejsce i warunki przetargu.

§ 19. Warunki przetargu należy określać według następujących zasad:

1) wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej lub wywoławczej stawki czynszu

2) postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej

3) nieruchomości nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu obniżając cenę o nie więcej niż 50 % ceny wywoławczej z pierwszego przetargu

4) nieruchomości nie wydzierżawione, nie oddane w najem w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu obniżając stawkę czynszu o nie więcej niż 20 % ceny wywoławczej.

§ 20. Do przeprowadzenia przetargu Wójt Gminy powołuje komisję przetargową w składzie co najmniej 3 osób.

§ 21. Nieruchomości nie sprzedane, nie oddane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem w drugim przetargu, mogą być następnie zbyte w trybie bez przetargowym za cenę uzgodnioną w rokowaniach z nabywcą.

§ 22. W trybie bez przetargowym nieruchomości mogą być sprzedawane, oddawane w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem po przeprowadzeniu rokowań, które w imieniu Gminy prowadzi Wójt Gminy, Z rokowań sporządza się protokół określając w nim:

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów,

- powierzchnię nieruchomości,

- opis nieruchomości,

- przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego i sposób jej zagospodarowania,

- termin zagospodarowania nieruchomości,

- dane nabywcy.

- warunki zbycia.

§ 23. Tryb przetargowy nie ma zastosowania w zakresie umów najmu zawieranych z gminnymi jednostkami organizacyjnymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w sytuacjach, o których mówi § 21 niniejszej uchwały.

§ 24. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytkowania 99 lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

§ 25. Stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 20 % ceny nieruchomości gruntowej, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych,

§ 26. 1. Czynsze dzierżawy, najmu za nieruchomości wydzierżawione, wynajęte w trybie bez przetargowym mogą być podwyższane nie częściej niż co 6 miesięcy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w Monitorze Polskim z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia.

2. Czynsze dzierżawy, najmu za nieruchomości i lokale wynajęte i wydzierżawione w trybie przetargowym mogą być podwyższane w sposób opisany w punkcie 1 nie wcześniej niż po upływie 1 roku od zawarcia umowy.

3. Klauzula o trybie podwyższania czynszu winna być podana w ogłoszeniu o przetargu i zawarta w treści umowy.

§ 27. 1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub czynienie nakładów ulepszających przedmiot dzierżawy najmu, wymagają zgody Wójta Gminy na piśmie. Wyrażając zgodę należy określić rodzaj i zakres prac, maksymalną wysokość nakładów podlegających zwrotowi oraz termin i sposób zwrotu nakładów. Nakłady przewyższające te kwoty nie podlegają zwrotowi.

2. Klauzula o zasadach rozliczenia nakładów winna być zawarta w umowie.

IV. Zasady obciążania nieruchomości

§ 28. Obciążanie nieruchomości następuje według zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece z tym zastrzeżeniem, iż ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego o wartości powyżej 50 000 złotych wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej w odrębnej uchwale.

§ 29. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania corocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów,

§ 31. Traci moc uchwała Nr XXIX/158/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »