| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy w Strawczynie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/103/2016
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 24 lutego 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRAWCZYN W 2016 ROKU

§ 1
Postanowienia ogólne

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2016 roku zwany w dalszej części Programem jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).

§ 2.

Cel i zadania programu

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

9) edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Strawczyn będą odławiane przez uprawniony podmiot, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym Gmina zawarła umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, tj. P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25 - 900 Kielce.

2. Wyłapywane zwierzęta będą niezwłocznie przewożone przez podmiot, o którym mowa w pkt 1 do schroniska dla bezdomnych zwierząt "Strzelce" nr dz. 879, 28-220 Oleśnica.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strawczyn będzie przeprowadzane na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji z innych źródeł o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa przez bezdomne psy.

4. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie gminy Strawczyn, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne będą przyjmowane osobiście, pisemnie lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strawczynie, a w dni wolne od pracy i po godzinach pracy Urzędu wyłącznie telefonicznie przez dyżurującego pracownika, pod numerem telefonu 603-545-284.

5. Zwierzęta przewiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,

2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

3) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 21sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.).

6. Zwierzęta pozostaną w schronisku dla zwierząt do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego).

§ 4.

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1. Na terenie Gminy Strawczyn obecnie nie ma populacji kotów wolno żyjących.

2. W przypadku pojawienia się kotów wolno żyjących, Gmina będzie sprawować nad nimi opiekę poprzez:

1) podejmowanie interwencji w przypadku wypadków z udziałem kotów wolno żyjących lub choroby kotów,

2) finansowanie zabiegów sterylizacji / kastracji kotów,

3) zakup karmy i wydawanie jej zgłoszonym do Urzędu Gminy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

§ 5.

Odławianie bezdomnych zwierząt

Bezdomne zwierzęta wałęsające się na terenie gminy Strawczyn będą odławiane przez uprawniony podmiot, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym Gmina podpisze umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt.

§ 6.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt

Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy przez uprawniony podmiot z którym Gmina podpisze umowę na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, wykona lekarz weterynarii w "Świętokrzyskim Centrum Weterynarii" Grabiec, Konopka- Grabiec, Weterynaryjna Spółka Partnerska, ul. Ks. P. Ściegiennego 81/1.

§ 7.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Urząd Gminy w Strawczynie poprzez promocję adopcji oraz umieszczanie informacji o bezdomnych psach przeznaczonych do adopcji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu www.strawczyn.pl i lokalnej prasie "Ziemia Strawczyńska" oraz przekazywanie tych informacji bezpośrednio sołtysom i zainteresowanym adopcją zwierząt mieszkańcom,

2) Podmiot prowadzący schronisko oraz podmiot, z którym Gmina podpisze umowę na wyłapywanie i transport zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym.

§ 8.

Usypianie ślepych miotów zwierząt

Zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych będą wykonywane przez lekarza weterynarii w "Świętokrzyskim Centrum Weterynarii" Grabiec, Konopka - Grabiec, Weterynaryjna Spółka Partnerska, ul. Ks. P. Ściegiennego 81/1.

§ 9.

Wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. W przypadku wydania przez Wójta decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia gospodarskiego właścicielowi, Urząd Gminy w Strawczynie wskazuje, że gospodarstwo rolne, w którym zapewni się miejsce dla zwierząt gospodarskich znajduje się w Rudzie Strawczyńskiej 71, 26 - 067 Strawczyn.

2. Osoba przyjmująca zwierzę zapewni mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. posiada ona miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg oraz posiadają odpowiednią wiedzę w tym kierunku (doświadczenie w pracy ze zwierzętami).

§ 10.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizowane będzie przez uprawnionego lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z Lecznicą Weterynaryjną "Cztery Łapy", oś. Na Stoku 51 H, 25 - 437 Kielce.

2. Odpowiednia usługa weterynaryjna zostanie wykonana każdorazowo po interwencji Policji w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym.

§ 11.

Edukacja mieszkańców

Urząd Gminy w Strawczynie w ramach Programu będzie prowadzić działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 12.

Finansowanie programu

1. Koszty realizacji zadań wynikające z Programu finansowane będą z budżetu Gminy Strawczyn.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi: 45 463,16 zł, w tym:

1) 2 000,00 zł na opiekę weterynaryjną,

2) 4 000,00 zł na sterylizację i kastrację,

3) 39 463,16 zł na odławianie i zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »