| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn.

§ 2.

Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn.

§ 3.

Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do gimnazjum przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

§ 4.

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i do gimnazjum, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 6 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

3. W celu wykazania spełniania kryterium, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Arkadiusz Wilczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »