| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/203/16 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." - zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." - zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 r.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 332.278,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 332.278,50 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.140.401,49 zł, rozchody w wysokości 3.808.122,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.".

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Dotacje celowe w 2016 r." - zał. Nr 6.

§ 7. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Więcław


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

PAWŁÓW

Nr dokumentu

XVI/203/16

Data podjęcia

2016-02-23

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 650,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6 650,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6 650,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

80101

Szkoły podstawowe

100 000,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

100 000,00

106 650,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

PAWŁÓW

Nr dokumentu

XVI/203/16

Data podjęcia

2016-02-23

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

229 999,50

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

229 999,50

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

229 999,50

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

63 694,00

40004

Dostarczanie paliw gazowych

63 694,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63 694,00

801

Oświata i wychowanie

48 585,00

80101

Szkoły podstawowe

48 585,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 37 761,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

86 346,00

851

Ochrona zdrowia

6 650,00

85153

Zwalczanie narkomanii

6 650,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

926

Kultura fizyczna

90 000,00

92601

Obiekty sportowe

90 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

Razem:

438 928,50


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Pawłów na 2016 r. o kwotę 100.000 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie w § 0960.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 432.278,50 zł zwiększając plan wydatków majątkowych:

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

a) Przebudowa ujęcia wody w Szerzawach wartość nakładów do poniesienia w 2016 r. 50.000 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050),

b) Przebudowa przepompowni wody w Dąbrowie planowane wydatki 50.000 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).

Zwiększa się plan wydatków do poniesienia w 2016 r. na następujących przedsięwzięciach:

a) Wykonanie gazociągu średnioprężnego w msc. Godów o kwotę 63.694 zł (dz. 400 rozdz. 40004 § 6050),

b) Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie o kwotę 90.000 zł (dz. 926 rozdz. 92601 §6050),

c) Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w msc. Łomno o kwotę 129.999,50 zł, (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050)

d) Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi z dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę 48.585 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków powstaje deficyt budżetu w kwocie 332.278,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332.278,50 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. Zmiany w załączniku Nr 2 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, a zwiększa się § 6059 o kwotę 100.000 zł.

2. Zmiany w załączniku Nr 3.

Dokonuje się aktualizacji łącznych h nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.:

a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie do kwoty10.800.000 zł

b) Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy do kwoty 1.845.000 zł

c) Przebudowa kondygnacji piętra i części parteru budynku OSP w Brzeziu do kwoty 451.656 zł,

d) Przebudowa spichlerza w Pokrzywnicy o kwoty 1.002.450 zł

e) Wykonanie świetlicy środowiskowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Kałkowie do kwoty 298.521 zł.

Dokonuje się aktualizacji dołączonych załączników.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »