| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Mircu

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Mirzec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Mirzec, w granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanawia się na rzecz gminy Mirzec prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Gminy w Mircu
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, określone zostały zasady oraz tryb przygotowania, tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji, koordynowania i oceny rewitalizacji. W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne, niezbędne staje się wyznaczenie w drodze uchwały Rady Gminy w Mircu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt. 1 oraz art. 11 ust 1 oraz ust 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji sporządza się diagnozę , która jest rozpoznaniem stanu rzeczy i tendencji rozwojowych danej gminy.

Gminę Mirzec ze względu na problemy aktywizacji społeczno - gospodarczej powodowane koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, a także występowaniem na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, bądź technicznych -wyznaczono jako obszar zdegradowany zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o rewitalizacji. Ponadto w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, ze względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz planowane przez gminę prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych wyznaczono obszar rewitalizacji charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, obejmujących sołectwa Mirzec I oraz Mirzec II z wyłączeniem obszarów leśnych.

Obszar rewitalizacji obejmuje ok. 1487,1 ha co stanowi ok. 13,51% powierzchni całkowitej gminy Mirzec oraz zamieszkały jest przez 2162 mieszkańców, co stanowi 25,67 % zameldowanych mieszkańców gminy Mirzec( wg rejestru mieszkańców na 31.12.2015r.), co jest zgodne z art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Na obszarze rewitalizacji obejmującym sołectwa Mirzec I oraz Mirzec II skoncentrowanych jest szereg negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocie, ubóstwo, wandalizm, przestępczość. Na obszarze tym znajduje się także duża ilość beneficjentów korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, a także występuje duża koncentracja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie w obszarze usług, handlu, gastronomii, którzy borykają się z wieloma problemami ograniczającymi możliwości ich działalności i rozwoju. Obszar ten charakteryzuje się także dużą koncentracją instytucji i obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej takich jak: Urząd Gminy w Mircu, Zespół Szkół w Mircu, Ochotnicza Straż Pożarna w Mircu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu, Przedszkole Publiczne w Mircu, Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu (zarządzający amfiteatrem), Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu Urząd Pocztowy w Mircu, zespół obiektów sportowych Orlik, zbiornik wodny, świetlica gminna, Policyjny punkt przyjęć interesantów w Mircu. Przez centrum Mirca przebiegają strategiczne dla układu komunikacyjnego gminy drogi: regionalna, subregionalne i lokalne.

Takie zagęszczenie instytucji użyteczności publicznej wymaga zdecydowanej poprawy układu komunikacyjnego, pokonanie barier architektonicznych, uporządkowania przestrzeni publicznej, aby w sposób zasadniczy poprawić zarówno, jakość usług publicznych, jak i dostępność do nich. Takie nagromadzenie i koncentracja negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w zdecydowany sposób wypełnia warunki niezbędne do spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, czyli sołectwa Mirzec I oraz Mirzec II, określone w art. 9, ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015r.

Niniejsza uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poddana została konsultacjom społecznym. Konsultacje przeprowadzone były z inicjatywy Wójta Gminy Mirzec, który uwzględnił i przyjął zmiany wynikłe z przeprowadzonych konsultacji zgodnie z w/w ustawą o rewitalizacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »