| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Mircu

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mirzec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity- Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm) oraz art. 20a ust. 1, art. 20e ust. 3,4,7 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm. ) Rada Gminy Mirzec uchwala co następuje: § 1. Ustala się kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mirzec
i ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) odbycie przez kandydata przygotowania przedszkolnego w szkole - 10 pkt.

2) spełnianie w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata - 9 pkt.

3) przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły - 8 pkt.

4) posiadanie przez kandydata członków rodziny zamieszkałych w obwodzie szkoły wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki - 7 pkt.

§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznego gimnazjum, prowadzonego przez Gminę Mirzec i ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) kandydat jest laureatem konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora - 10 pkt.

2) spełnianie w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata - 9 pkt.

3) przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły - 8 pkt.

4) posiadanie przez kandydata członków rodziny zamieszkałych w obwodzie szkoły wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki -7 pkt.

§ 3. 1. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 1-2 weryfikuje szkoła, w pkt. 3-4 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

2. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 w pkt. 1 są osiągnięcia kandydata udokumentowane dyplomami lub wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w pkt. 3-4 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, a w pkt. 2 weryfikuje szkoła.

§ 4. Przepis § 1-3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej i w publicznym gimnazjum
w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Uzasadnienie

Stan istniejący: Obecnie nie ma uchwały w niniejszej kwestii.

Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie przyjmowania dzieci do publicznych placówek.

Celem podjęcia uchwały jest określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirzec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Skutki społeczne: Niniejsza uchwała uwzględnia kryteria zapewniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Niniejsza uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów mirzeckich szkół.

Skutki finansowe: wejście w życie w/w uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »