| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok o kwotę 22.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok o kwotę 22.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach


Włodzimierz Orkisz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/1/2016
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/1/2016
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

1. W związku z wnioskami Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków (przeniesienia dotyczą działu 801 - Oświata i wychowanie i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza). Wynikają one z konieczności dostosowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w poszczególnych rozdziałach do przewidywanego wykonania. Zmiany dotyczą planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2, nr 11, nr 12 i nr 13 oraz Gimnazjum nr 1, nr 3 i nr 4.

Przeniesienia dokonywane są pomiędzy rozdziałami w ramach budżetów powyższych jednostek i nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków danej szkoły.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), tj. zwiększyć plan wydatków w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.000 zł, natomiast zmniejszyć plan wydatków w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.000 zł.

Powyższe wynika z konieczności wypłaty odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2016 r. będzie realizował prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Na mocy zawartego w dniu 3 lutego 2016 r. Porozumienia nr 1/2016 z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach łączna kwota świadczeń z ww. tytułu wynosi 38.035 zł, z tego 40 % to udział własny gminy (tj. kwota 15.214 zł), natomiast 60 % stanowi dofinansowanie prac społecznie użytecznych w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy (kwota 22.821 zł).

Wymiar prac wynosi 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Za 1 godzinę wykonywania prac osobie przysługuje świadczenie finansowe w wysokości 8,10 zł.

Z uwagi na powyższe niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 852, w rozdziale 85295, w § 0970 o kwotę 22.821 zł oraz plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, w § 3110, w zadaniu nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. "Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i poradnictwa specjalistycznego, świadczenie pomocy w formie usług asystenta oraz ponoszenie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych" o kwotę 22.821 zł.

Środki własne gminy na realizację prac społecznie użytecznych w kwocie 15.214 zł zostały zabezpieczone poprzez dokonanie przeniesień w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 1 marca 2016 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »