| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 365 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 365 000 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 26 510 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 21 539,39 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3 281 zł, § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 8 306 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 649,50 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do ciągnika komunalnego 4.000 zł) o kwotę 4 000 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 966,89 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 6 000 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 000 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12 000 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 43 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł.

§ 6. W uchwale Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok,

1) załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 11 "Dotacje podmiotowe w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 12 "Dotacje celowe w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Krakowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje i środki pochodzące
z innych źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

1

010

01010

Budowa studni wodociągowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Łukawa

47 780

47 780

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

2

010

01010

Budowa studzienki wodociągowej w m. Wilczyce

17 220

17 220

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

3

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 395012T Daromin-Grochocice

45 000

45 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

4

600

60017

odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilczyce, nr działki 774

68 500

68 500

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

5

600

60017

Odbudowa drogi wewnętrznej Nr 677 w m.Tułkowice

35 000

35 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

6

600

60078

Odbudowa dróg

570 000

205 000

A. 365000
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

7

700

70005

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dobrocice

35 000

35 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

8

750

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilczycach

160 000

24 000

A.
B.
C.
D.

136000,00

Urząd Gminy Wilczyce

9

750

75023

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach

5 000

5 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

10

900

90015

Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego

300 000

45 000

A.
B.
C.
D.

255000,00

Urząd Gminy Wilczyce

11

900

90003

Zakup ciągnika komunalnego

48 500

48 500

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

12

900

90003

Zakup przyczepy do ciagnika komunalnego

18 100

18 100

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

13

900

90003

Zakup kosiarki do ciagnika komunalnego

15 000

15 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

14

921

92109

Dokumentacja kosztorysowa na remont świetlic wiejskich na terenie gminy Wilczyce

2 500

2 500

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

15

926

92601

Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Wilczcycach

32 000

32 000

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Wilczyce

Ogółem

1 399 600

643 600

365 000

391 000

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Dochody ogółem

§

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin -Dwikozy w m. Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790

600

60014

0

2710

43 000

43000

43000

Ogółem

43 000

43000

43000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa instytucji

Kwota dotacji w zł

1

2

3

4

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

192 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

801

80101

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"

295 200,00

2

801

80103

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"

27 200,00

3

801

80106

2540

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"

19 040,00

4

801

80110

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"

97 200,00

5

801

80101

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki

380 480,00

6

801

80103

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki

40 800,00

7

801

80106

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki

30 600,00

8

801

80110

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki

252 000,00

9

801

80101

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość"

560 880,00

10

801

80103

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość"

24 480,00

11

801

80106

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość"

32 640,00

12

801

80110

2590

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość"

280 800,00

Ogółem

2 233 320,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

600

60014

2710

Remont drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin -Dwikozy w m. Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

43 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

926

92605

2830

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

wyłoniona w drodze konkursu

60 000

2

852

85295

2830

Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców

wyłoniona w drodze konkursu

3 000

Ogółem

106 000


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

W §1 uchwały zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji przeznaczonej na drogi popowodziowe Wilczyce-Kolonia Sobótka i Przezwody-Przezwody Kolonia o kwotę 365.000 zł. W §2 zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 26 510 zł na podstawie Pisma Ministra Finansów nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW.

Zwiększa się plan dochodów w klasyfikacji 72095-6207 o kwotę 21 539,39 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na projekt "e-świętokrzyskie". W § 2 ust.3 zwiększa się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków o kwotę 3.281 zł , opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.306 zł oraz z różnych dochodów w wysokości 6.000 zł. Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 649,50 zł, na zakup kosiarki o kwotę 4 000 zł, zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 966,89 zł, wychowanie przedszkolne 6 000 zł. W §3 uchwały kwotę 45 000 zł przeznacza się na przebudowę drogi gminnej w m. Daromin. W §4 uchwały zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »