reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski"

Na podstawie art. 90t ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.2156, z późn.zm.) oraz art. 12 pkt.10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1445, z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 120/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.12.2011r.
w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski".

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego


Bożena Bętkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XX/2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski

§ 1.


Postanowienia ogólne:

1. "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski", zwany dalej "programem stypendialnym", adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski.

2. Celem programu stypendialnego jest:

1) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych podczas procesu edukacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej;

2) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza programem nauczania oraz do rozwijania swoich zdolności i umiejętności;

3) zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach na szczeblu ponadpowiatowym;

4) zachęcenie innych uczniów do osiągnięć naukowych czy sportowych, dla których stypendyści będą pozytywnym wzorcem;

5) promocja powiatu poprzez reprezentowanie go przez uczniów na zewnątrz oraz podnoszenie pozycji w rankingach szkół.

§ 2.

Forma i tryb realizacji programu:

1. Jako formę realizacji programu stypendialnego ustanawia się: "Stypendium Starosty Skarżyskiego", zwane dalej "stypendium".

2. Stypendium przyznawane będzie w dwóch kategoriach:

1) stypendium naukowe - za wyniki w nauce,

2) stypendium sportowe - za osiągnięcia sportowe:

- w sportach indywidualnych,

- w sportach zespołowych.

3. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski,

4. Stypendium może być przyznane:

- nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole,

- raz w całym cyklu kształcenia.

5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w ostatnim kwartale roku budżetowego.

6. Uczeń w danym roku szkolnym może ubiegać się o jeden rodzaj stypendium.

7. O stypendium naukowe może się ubiegać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego:

1) średnią ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,

3) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program nauczania.

8. O stypendium sportowe może ubiegać się uczeń, który:

1) uzyskał w roku szkolnym, za który przysługuje stypendium, średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

3) posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie wojewódzkim.

9. Dokumenty za zgodność z oryginałem oraz prawdziwość danych potwierdza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

10. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 2 może wystąpić:

1) zainteresowany uczeń,

2) dyrektor szkoły,

3) rodzic lub opiekun prawny ucznia.

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, w terminie do 30 czerwca.

12. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Wnioski o stypendia rozpatruje komisja stypendialna, powoływana przez Starostę Skarżyskiego każdorazowo do rozpatrzenia wniosków za dany rok szkolny

14. W skład komisji stypendialnej wchodzą:

1) członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego wyznaczony przez Starostę Skarżyskiego jako przewodniczący komisji,

2) przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

3) przedstawiciel Wydziału Edukacji,

4) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Skarżyskiego.

15. Starosta może przyznać w danym roku jednorazowo maksymalnie cztery stypendia: dwa naukowe oraz dwa sportowe.

16. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wszystkich wniosków wraz z ich oceną oraz przedstawia Staroście propozycję do ostatecznej akceptacji.

17. Zatwierdzona przez Starostę lista stypendystów zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku­ Kamiennej.

18. Decyzja Starosty Skarżyskiego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

19. Starosta wręcza przyznane stypendia w sposób uroczysty.

§ 3.

Postanowienia końcowe:

1. Stypendia finansowane są z budżetu Powiatu Skarżyskiego.

2. Wysokość stypendium ustala komisja stypendialna, jednak suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej corocznie na ten cel w budżecie powiatu.

3. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła.

4. Stypendyści, którzy uzyskają stypendium powinni informować o tym fakcie media i promować program stypendialny w swoim środowisku oraz w wystąpieniach publicznych.

5. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem stypendialnym.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XX/2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wniosek
o przyznanie Stypendium Starosty Skarżyskiego

l . Wypełnia wnioskodawca:

Imię i nazwisko ucznia: ..........................................................................................................

Adres stałego zameldowania ucznia: .....................................................................................

Telefon kontaktowy: ..............................................................................................................

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Klasa: ................................................................................................................................................

Stypendium naukowe*

1. Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego:

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za poprzedni rok szkolny: ................................

Ocena z zachowania: .............................................................................................................................

2. Prezentacja osiągnięć naukowych ucznia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3. Wykaz załączonych dokumentów:

l....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

3………………………………………………………………………………………………….

4.....................................................................................................................................................

…………………………………..

Czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczenie Dyrektora szkoły

Potwierdzam zgodność dokumentów z oryginałami oraz prawdziwość powyższych danych.

,………………………………………

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………………………..

podpis osoby ubiegającej się o stypendium

Stypendium sportowe*

1.Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego:

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za poprzedni rok szkolny: . ….................................

Ocena z zachowania: .............................................................................................................................

2. Prezentacja osiągnięć sportowych ucznia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wykaz załączonych dokumentów:

l…………………………………………………………………………………………………..

2.....................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................

………………………………………………

czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczenie Dyrektora szkoły

Potwierdzam zgodność dokumentów z oryginałami oraz prawdziwość powyższych danych .

………………………………………………..

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę n a przetwarza nie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodni e z ustawą z dnia 29 sierpnia 1 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. N r 1 33, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………………………………..

podpis osoby ubiegającej się o stypendium

Wypełnia komisja stypendialna:

Decyzją komisji stypendialnej uczniowi: (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………. zostało/nie zostało**> przyznane Stypendium Starosty Skarżyskiego w wysokości : ....................... zł. (słownie: ........................................................................................)

Podpisy członków komisji stypendialnej:

l..................................................................................

2..................................................................................

3..................................................................................

4. ……………………………………………………


Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu Skarżyskiego podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w formie tworzenia lokalnych lub regionalnych programów.

Zmiany w nowym projekcie uchwały dotyczą tego, że obecnie o stypendium mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski, a nie tylko ci, którzy mieszkają na terenie powiatu skarżyskiego. Dzięki temu zachęcamy młodzież, aby wybierały nasze szkoły i tu się kształciły. Uczeń/uczennica może tylko raz otrzymać od starosty stypendium naukowe
i sportowe w całym cyklu kształcenia. Wypłata tego stypendium nastąpi jednorazowo
w czwartym kwartale roku budżetowego. Ponadto zmniejszony został skład komisji stypendialnej do czterech osób. Dokonano również uaktualnienia nazw wydziałów Starostwa Powiatowego ujętych w komisji stypendialnej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Rutkowska-Mól

ARM - Angielski, Rekrutacja, Możliwości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama