| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Or.I.031.8.2016 Starosty Ostrowieckiego

z dnia 12 kwietnia 2016r.

zawarte w dniu 12.04.2016r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Bodzechów, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10, reprezentowaną przez Jerzego Murzyna - Wójta Gminy Bodzechów zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem

zawarte w dniu 12.04.2016r w Ostrowcu Świętokrzyskim

pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Bodzechów, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10,

reprezentowaną przez

Jerzego Murzyna - Wójta Gminy Bodzechów

zwaną w dalszej części porozumienia Gminą,

a

Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37

reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Dudę - Starostę

2. Eligiusza Micha - Wicestarostę

zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/168/2016 z dnia 08.04.2016 roku w sprawie przekazania zadania pn.: "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2016 roku" i uchwały Nr XXIV/24/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 07.04.2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów do realizacji zadania "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2016 roku" ustala się co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest:

1) przekazanie przez Powiat do realizacji w 2016 roku zadania pn.:

"Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2016 roku."

2) przejęcie przez Gminę do realizacji w 2016 roku zadania pn.: "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2016 roku."

2. Całkowita wartość dotacji celowej, która zostanie szczegółowo określona w odrębnej umowie wynosi 75 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Zakres zadania obejmuje:

Etap I

Remonty cząstkowe dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Bodzechów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Etap II

Remont poboczy drogi powiatowej nr 0674T w miejscowości Goździelin,

Etap III

Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 0673T.

4. Wykonawcą zadania ustala się Gminę.

5. Etapy o których mowa w ust. 3 będą realizowane według wskazanej kolejności, po zrealizowaniu i rozliczeniu etapu pierwszego środki niewykorzystane w tym etapie zostaną przeznaczone na realizację kolejnych etapów.

§ 2. Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie środki określone w § 1 ust.2 w formie dotacji celowej na jej rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym o numerze 73 8507 0004 2001 0048 5474 0004 w terminie 7 dni od daty odbioru zadania określonego w § 1 ust. 1 porozumienia i dostarczeniu przez Gminę wniosku o uruchomienie środków wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i protokołów odbioru robót .

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1. przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2. zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą na realizację zadania określonego w § 1,

3. zapewnienia nadzoru podczas realizacji zadań oraz przeprowadzenia odbioru końcowego,

4. rozliczyć zadanie po jego zrealizowaniu pod względem finansowym i merytorycznym,

5. uczestniczenia w odbiorze poszczególnych etapów przedstawiciela Powiatu,

6. poinformowania z 7 dniowym wyprzedzeniem Powiat o terminie odbioru poszczególnych etapów.

§ 4. Strony ustalają następujące terminy:

termin odbioru końcowego robót nie później niż do 31 października 2016r.,

termin wykorzystania dotacji do 30 listopada 2016r.

§ 5. Gmina zobowiązuje się do:

1. wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w § 1 porozumienia,

2. sporządzenia niezbędnych dokumentów do rozliczenia dotacji o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

3. rozliczenia środków dotacji w terminie nie później niż do 30 listopada 2016 roku, poprzez przedłożenie kserokopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z wyciągami bankowymi lub innymi dowodami zapłaty i protokołami odbioru wykonanych robót.

§ 6. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji Gmina zwróci środki finansowe

w terminie nie później niż do 30 listopada 2016 roku na konto Powiatu w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002.

§ 7. Zwrot do budżetu Powiatu części udzielonej dotacji, o której mowa w § 1 porozumienia, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości, następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

Wójt Gminy


mgr Jerzy Murzyn

Starosta


mgr Zbigniew Duda


Wicestarosta


mgr Eligiusz Mich


Załącznik do Porozumienia Nr Or.I.031.8.2016
Starosty Ostrowieckiego
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »