reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Bejsce

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bejsce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała ustala "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bejsce" zwany dalej "regulaminem", który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić utrzymanie sprawności technicznej i zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i oczyszczania odprowadzonych ścieków, a w szczególności:

1) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) dostawę wody przez sieć wodociągową o ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przy wodomierzu głównym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) wynoszącym nie mniej niż 0,05 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa,

b) dostawę wody o jakości spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989 z późn. zm.),

2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły,

b) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 3 .1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zawierają osoby upoważnione do jego reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

3. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście, bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

4. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania.

§ 4 .1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, może być zawarta z:

1) osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i z której mają być odprowadzane ścieki,

2) właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi,

3) osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 5. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu,

3) sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,

4) praw i obowiązków stron umowy,

5) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych a także przyłączy kanalizacyjnych, będących w posiadaniu odbiorcy usług,

6) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

7) danych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jego nazwę, adres i telefon,

8) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 6 .1. Umowa zawierana jest na czas określony lub na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać zmieniona po dokonaniu protokolarnie uzgodnień przez strony. Zmiana następuje przez podpisanie aneksu w formie pisemnej.

§ 7. Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015 r. poz. 139), a także z przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8 .1. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal właścicielowi lub zarządcy w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 9 .1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu, wskazaną we wniosku, jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, mierzące zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

2) przed i za wodomierzem, zamontowany jest zawór odcinający kulowy, a bezpośrednio za zaworem za wodomierzem zamontowany jest zawór zwrotny antyskażeniowy,

3) jest możliwy odczyt wskazań wodomierza w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

4) właściciel lub zarządca rozliczy zgodnie z § 14 niniejszego regulaminu różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

5) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku,

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali.

2. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat, wynikających z taryf, za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 10. Rozliczanie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki odbywa się na podstawie ich ilości oraz określonych taryf cen i stawek opłat.

§ 11 .1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego lub wodomierzy dodatkowych zainstalowanych na wszystkich punktach czerpalnych wodę w budynku.

2. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na podstawie przepisów, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

3. W przypadku niesprawności wodomierzy, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierzy.

4. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierzy, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostanie rozliczona po odczytaniu ich wskazań.

§ 12 .1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W przypadku braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza.

§ 13 .1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się dwumiesięczne lub trzymiesięczne okresy obrachunkowe, ustalone w umowie zawartej z odbiorcą usług.

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub gotówką inkasentowi, w terminie wyznaczonym w dokumencie faktury VAT.

3. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez odbiorcę usług w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając nowy 7 dniowy termin zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

4. W przypadku gdy odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług.

5. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia należności, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może na zasadach ogólnych zaliczyć należność z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.

§ 14. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, będący stroną umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest zobowiązany do rozliczenia kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 15 .1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, który powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) adres nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i z której będą odprowadzane ścieki,

4) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,

2) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16 .1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są ważne trzy lata od dnia ich wydania.

3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

2) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, jeżeli takie będzie instalowane,

3) rodzaje dokumentów jakie powinna przedłożyć osoba starająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 17 .1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia o których mowa w § 16 niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest pisemne powiadomienie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zamiarze przystąpienia do ich wykonania oraz wskazanie terminu rozpoczęcia tych prac, nie później niż na 7 dni przed przewidywanym terminem ich rozpoczęcia.

§ 18. Po wykonaniu przyłączenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego według zasad określonych w § 23 niniejszego regulaminu.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 19 .1. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt inwestora.

2. Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 20. Na pisemny wniosek, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane w terminie 30 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie 45 dni:

1) wydać opinię albo warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

2) uzgodnić przedłożoną dokumentację lub wydać do niej opinię.

§ 21 .1. Przystąpienie do realizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wymaga zgłoszenia tego zamiaru do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. Jeśli w ciągu 14 dni od daty wpływu zgłoszenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie zgłosi do niego uwag, wykonawca może przystąpić do realizacji przyłączy.

3. Zgłoszenie jest ważne 6 m-cy od daty jego wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 22. Inwestor lub wykonawca przyłącza zobowiązany jest powiadomić pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o terminie planowanego włączenia realizowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci, odpowiednio wodociągowej lub kanalizacyjnej, co najmniej 7 dni wcześniej przed tym terminem.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 23 .1. Odbiory przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonywane są po zakończeniu robót w stanie odkrytym, przed ich zasypaniem.

2. Spisanie protokołu odbioru przyłącza następuje po dostarczeniu przez inwestora lub wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Inwestor lub wykonawca przyłącza zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, umożliwiające spisanie protokołu odbioru przyłącza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wybudowania przyłącza, ale w stanie odkrytym.

§ 24. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zamontowaniu wodomierza głównego oraz zawarciu umowy z odbiorcą usług.

§ 25. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i wymiany wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, pozostałe koszty pokrywa inwestor.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 26. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 27 .1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, należy skutecznie powiadomić odbiorców usług, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania.

§ 28 .1. Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:

1) w przypadku braku wody na ujęciu,

2) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

3) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2. W sytuacjach opisanych w ust.1 niniejszego paragrafu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług.

§ 29 .1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

4) stwierdzono działania wpływające na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorców usług o jego lokalizacji i możliwości korzystania.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody, zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług, co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody, lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 30 .1. Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców usług, w następujących przypadkach:

1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska, związane z funkcjonowaniem sieci,

3) działanie siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,

4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki eksploatacji.

2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie informuje odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. W przypadku działania siły wyższej, wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody i odprowadzania ścieków może nastąpić w drodze decyzji właściwego organu.

§ 31. Wznowienie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczenia wstrzymanych usług dostawy wody, bądź odprowadzania ścieków, następuje po usunięciu przez odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych opłat i zawarciu nowej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 32. W przypadkach zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 niniejszego regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może:

1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających;

2) określić odrębne warunki odbioru ścieków.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 33 .1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne adres e-mailowy, bądź telefonicznie.

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, ekspertyz, prowadzenia postępowania wyjaśniającego itp. termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 60 dni.

6. O sposobie załatwienia reklamacji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zawiadomić odbiorcę pisemnie.

7. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 34. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z obowiązującą taryfą, obciąża gminę, która pobrała wodę na cele przeciwpożarowe, na podstawie danych uzyskiwanych z gminy w zakresie zużycia ilości wody na ten cel.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 35. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na żądanie odbiorcy usług.

§ 36. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 37. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/111/05 Rady Gminy w Bejscach z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach.

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy Bejsce


Jarosław Parada

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama