| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) )
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendium dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1 nosi nazwę "Stypendium Burmistrza Żnina za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne".
§ 3. 1. Stypendium przyznaje się za:
1) wybitne wyniki w nauce;
2) wybitne osiągnięcia sportowe;
3) wybitne osiągnięcia artystyczne.
2. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin, za osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek.
3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na stypendia ustala Rada Miejska w Żninie w uchwale budżetowej.
5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
6. Dokumentację stypendium stanowią:
1) kompletne wnioski o stypendium;
2) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.
7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Kryteria przyznawania stypendium
§ 4. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125);
2) posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania.
§ 5. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy:
1) w konkurencjach indywidualnych:
a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu;
2) w konkurencjach zespołowych:
a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych;
3) posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania.
§ 6. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy:
1) w ogólnopolskich konkursach artystycznych zdobyli indywidualnie miejsce I, II lub III lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach,
2) zdobyli zespołowo w ogólnopolskich konkursach miejsce I, II lub III albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych konkursach.
Rozdział 3
Tryb przyznawania stypendium
§ 7. 1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
1) dyrektorzy szkół do których uczęszczają uczniowie;
2) stowarzyszenia, kluby sportowe dla uczniów do nich należących.
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
1) opinię nauczyciela wychowawcy;
2) opinię nauczyciela przedmiotu lub trenera.
3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie w terminie do dnia 30 września każdego roku.
§ 8. 1. Wnioski o stypendium opiniuje komisja stypendialna, powołana przez Burmistrza Żnina, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciel Burmistrza Żnina;
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie;
3) Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej Żninie;
4) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żninie;
5) przedstawiciel Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie.
2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są w terminie do 10 grudnia każdego roku.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Żnina.
6. Od decyzji Burmistrza Żnina odwołanie nie przysługuje.
7. W sprawach związanych z przyznaniem stypendium, a nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Burmistrz Żnina.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Żnina może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej po uprzednim zaciągnięciu opinii komisji stypendialnej.
9. Komisja stypendialna powinna swoją opinię wyrazić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od Burmistrza o zamiarze przyznania stypendium z jego inicjatywy.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus
UZASADNIENIE
Celem przyznania stypendium jest wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendium powinny sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizacji do dalszej pracy. Przepis art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) stanowi samoistną podstawę prawną do ustalenia przez Radę zasad udzielania przedmiotowych stypendiów W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
Załącznik do Uchwały Nr XL/330/2009
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »