| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/349/10 Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r . Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża, dla terenu obejmującego działki geodezyjne nr 19/2 i 22 - zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana dotyczy działki geodezyjnej nr 19/2 oznaczonej symbolami "RP" i "RZ" oraz działki geodezyjnej nr 22 oznaczonej symbolem "RP" w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża (uchwala Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2003 r. Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 r. Nr 29, poz. 403).
§ 2. 1. Integralną częścią zmiany planu, o której mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu miejscowego w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do załącznika Nr 1 włączono wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża, uchwalonego przez Radę Gminy Chełmża uchwałą Nr XLVI/308/09 z 30 października 2009 r.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) granice obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - ściśle określone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowymi;
5) wymiarowanie.
§ 3. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszarów wymagających przekształceń;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) "terenie" - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
2) "symbolu terenu" - należy przez to rozumieć oznaczenie wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, składające się z dużych liter i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu;
3) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
4) "przeznaczeniu dopuszczalnym" - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe i nie kolidujące z nim;
5) "dopuszcza się" - należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach zmiany planu;
6) "zieleni izolacyjnej" - należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej o szerokości minimalnej 2 m, oddzielającej tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, na której może być lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej przekroczenia, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz takich elementów architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnętrzne itp.;
8) "drodze wewnętrznej" - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie działkę umożliwiającą skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną - stanowiącą własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, udostępnioną do ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela lub zarządcę warunkach;
9) "przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) "przeznaczenie dopuszczalne, nieuciążliwe" - należy przez to rozumieć działalność usługową i gospodarczą, która nie wywołuje żadnych uciążliwości na terenach sąsiednich ponad obowiązujące normy i dopuszczalne wskaźniki, odpowiadające wymaganiom techniczno-budowlanym jakie stawiane są dla pomieszczeń mieszkalnych;
11) "strefa ograniczonego użytkowania" - należy przez to rozumieć pas terenu na którym obowiązuje zakaz zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN-27, MN-28 i MN-29 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszczalne - nieuciążliwe usługi i działalność gospodarcza, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział terenu MN-27, MN-28 i MN-29 na działki budowlane, według rysunku zmiany planu lub inaczej zachowując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zapisane w § 5 pkt 5,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-27 ustala się strefę ograniczonego użytkowania od istniejącej napowietrznej linii 15 kV, po 6,5 m od osi linii,
c) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działek budowlanych ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według rysunku zmiany planu i wynikających z przepisów odrębnych,
d) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), zabudowa gospodarcza i garażowa do jednej kondygnacji,
e) obowiązek lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego,
f) usytuowanie projektowanej zabudowy równolegle do frontu działki,
g) dopuszcza się reklamę wizualną związaną jedynie z prowadzoną działalnością,
h) obowiązuje realizacja zabudowy o zbliżonym charakterze architektonicznym poprzez stosowanie materiałów naturalnych jak: drewno, ceramika, kamień i tynk w kolorze białym,
i) obowiązuje realizacja dachów stromych, wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach grafitowym lub czerwonym,
j) zakaz budowy ogrodzeń pełnych z nakazem stosowania ogrodzeń prostych, lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami,
k) określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) przy prowadzeniu prac budowlanych, dla ochrony gruntów przed erozją, należy ograniczyć prace makroniwelacyjne do niezbędnego minimum,
b) teren należy do rodzajów terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy komunikacji i sieci infrastruktury technicznej),
d) obowiązek ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem,
e) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej przy granicy terenów z obszarami rolnymi;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
a) maksymalna wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m dla budynków mieszkalnych, maksymalnie 5,0 m dla budynków gospodarczych,
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1100 m2,
b) minimalna szerokość działki budowlanej: dla terenu MN-27 - 20,0 m, dla terenów MN-28 i MN-29 - 35,0 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni każdej działki,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50 % powierzchni działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m dla budynków mieszkalnych, maksymalnie 5,0 m dla budynków gospodarczych,
g) maksymalne nachylenie połaci dachowych - 30o- 45o dla budynków mieszkalnych i do 30o dla budynków gospodarczych,
h) minimalny wskaźnik miejsc postojowych - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny i 2 dodatkowe miejsca dla usług nieuciążliwych,
i) należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania, przebiegające przez teren sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od projektowanej zabudowy,
j) ustala się nakaz wykonania badań geologiczno-gruntowych dla potrzeb posadowienia obiektów kubaturowych,
k) dopuszcza się wydzielenie działek na cele infrastruktury technicznej w minimalnych niezbędnych granicach wymaganych przepisami szczególnymi;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - należy zapewnić dostęp prawny, dla właścicieli istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających przez działki: linii wodociągowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu MN-27 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-25, dla terenu MN-28 i MN-29 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-26,
b) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny,
d) odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do miejskiej oczyszczalni ścieków,
e) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji (dojazdów, miejsc postojowych), po podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami szczególnymi - do gruntu,
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych - do gruntu,
g) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych źródeł odpowiadających przepisom odrębnym dotyczących gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
h) należy uwzględnić istniejące na terenie sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych,
i) wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą uwzględniać ewentualnie istniejący system drenarski;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
9) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami UT-23 i UT-24 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - usługi turystyczno-rekreacyjne,
b) dopuszczalne - budynki mieszkalne jednorodzinne, place zabaw i gier, obiekty i urządzenia sportowe, usługi gastronomiczne, pole namiotowe i karawaningowe - służące przeznaczeniu podstawowemu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszcza się podział terenu UT-23 i UT-24 na działki według rysunku zmiany planu lub inaczej, zachowując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisane w § 6 pkt 5,
b) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działek budowlanych ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według rysunku zmiany planu i wynikających z przepisów odrębnych,
c) zabudowa usługowa i mieszkaniowa wyłącznie do dwóch kondygnacji nadziemnych ( w tym poddasze użytkowe ), zabudowa gospodarcza i garażowa do jednej kondygnacji,
d) usytuowanie projektowanej zabudowy równolegle do frontu działki,
e) obowiązuje realizacja zabudowy o zbliżonym charakterze architektonicznym poprzez stosowanie materiałów naturalnych jak: drewno, ceramika, kamień i tynk w kolorze białym,
f) obowiązuje realizacja dachów stromych, wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach grafitowym lub czerwonym,
g) ustala się nakaz wykonania badań geologiczno-gruntowych dla potrzeb posadowienia obiektów kubaturowych,
h) zakaz budowy ogrodzeń pełnych z nakazem stosowania ogrodzeń prostych i lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami,
i) dopuszcza się reklamę wizualną związaną jedynie z prowadzoną działalnością,
j) określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) przy prowadzeniu prac budowlanych, dla ochrony gruntów przed erozją, należy ograniczyć prace makroniwelacyjne do niezbędnego minimum,
b) teren należy do rodzajów terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy komunikacji i sieci infrastruktury technicznej),
d) obowiązek ochrony wód powierzchniowych jezior i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem,
e) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a brzegiem jeziora,
f) maksymalna ochrona naturalnego charakteru linii brzegowej jezior,
g) obowiązek zachowania swobodnego przejścia o szerokości 1,5 m wzdłuż linii brzegowej jezior,
h) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do jeziora w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2400 m2,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni każdej działki dla terenu UT-23 oraz 10 % powierzchni każdej działki dla terenu UT-24,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60 % powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym maksymalnie 10,0 m dla budynków usługowych i mieszkalnych, jedna kondygnacja nadziemna maksymalnie 6,0 m dla budynków usługowych,
f) maksymalne nachylenie połaci dachowych - 30o-45o dla budynków mieszkalnych i do 30o dla budynków garażowych i gospodarczych,
g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalnyi 4 dodatkowe miejsca dla usług turystyczno-rekreacyjnych;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu UT-23 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-26, terenu UT-24 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-25,
b) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwy miejscowo Zakład Energetyczny,
d) odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do miejskiej oczyszczalni ścieków,
e) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji (dojazdów, miejsc postojowych), po podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami szczególnymi - do gruntu,
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych - do gruntu,
g) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych źródeł odpowiadających przepisom odrębnym dotyczących gospodarki energetycznej i ochrony środowiska;
h) wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą uwzględniać ewentualnie istniejący system drenarski;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDL-2 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna - poszerzenie drogi lokalnej (gminnej),
b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - poszerzenie pasa drogi do 10,0 m w liniach rozgraniczających;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami KDW-25, KDW-26 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - drogi wewnętrzne dojazdowe,
b) dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
b) zachowanie warunku widoczności w obrębie skrzyżowania z drogą gminną,
c) zakończenie drogi placem manewrowym,
d) nawierzchnia dróg dojazdowych z materiałów niepylących,
e) dopuszczenie wykonania nawierzchni jako ciągu pieszo-jezdnego;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Kx ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - ciąg pieszy, dojście do linii brzegowej jeziora,
b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 10. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża - uchwala Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 29, poz. 403) - w granicach opracowania niniejszej zmiany planu, zgodnie z załącznikiem graficznym.
§ 11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 12. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

załącznik Nr 3
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik1.pdf

mapa do uchwały LI 349 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »