| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/169/2010 Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 kwietnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klonowie


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klonowie zwany dalej "Regulaminem", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/169/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLONOWIE.
§ 1. Z boiska sportowego w miejscowości Klonowo stanowiącego własność Gminy Zbójno mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
§ 2. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
§ 3. Zarządzającym boiskiem sportowym jesy Dyrektor Szkoły Podstaowwej w Klonowie.
§ 4. 1. Boisko jest dostępne codziennie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W okresie roku szkolnego, w dni nauki szkolej, boisko jest dostępne wg. następującego harmonogramu:
1) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
2) dla wszystkich chętnych od środy do piątku w godz. od 15.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 12.00 do 20.00.
3. W okresie ferii i przerw świątecznych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu opracowany przez zarządzającego obiektem w uzgodnieniu z wójtem Gminy.
§ 5. Wejście na boisko jest możliwe w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.
§ 6. Osoby przebywające na terenie boiska sportowego zobowiązane są do szanowania urządzeń sportowych, zieleni oraz do utrzymania porządku i czystości na obiekcie.
§ 7. Na terenie obiektu zabrania się:
1) spożywania alkoholu i palenia tytoniu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających;
2) wjazdu na płytę boiska motorowerami, rowerami, deskorolkami, rolkami, itp.;
3) wprowadzania na teren boiska zwierząt;
4) zakłócania porządku i zaśmiecania terenu;
5) wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 8. Osoby korzystające z boiska sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
§ 9. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane z terenu boiska.
§ 10. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub złe warunki techniczne zarządzający boiskiem sportowym może zawiesić korzystanie z obiektu.
§ 11. Zarządzający boiskiem ma prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych lub uroczystości szkolnych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
§ 12. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska sportowego można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowie pod nr telefonu 54 280 19 92 bądź do Urzędu Gminy Zbójno pod nr telefonu 54 280 19 21.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »