| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX-169/2010 Rady Miasta Nieszawa

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa


Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r nr 256, poz 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa, określający zasady, warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów oraz zasiłków szkolnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nieszawie.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII-104/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX-169/2010
Rady Miasta Nieszawa
z dnia 1 marca 2010 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawy, określający zasady, warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.
Rozdział I
Przepisy wstępne
§ 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ucznia.
§ 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
§ 3. Świadczeniami o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny
§ 4. Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Rozdział II
STYPENDIUM SZKOLNE
§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych
- alkoholizm
- narkomania
- rodzina niepełna
- zdarzenie losowe
§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach.
1 Stypendium może zostać przyznane w następujących formach:.
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników do nauki, dostosowanych do programu nauczania w szkole, do której uczęszcza uczeń;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
4) świadczenia pieniężnego;
§ 7. Kryteria ubiegania się o stypendium szkolne:
a) Zameldowanie ucznia lub słuchacza na terenie Miasta Nieszawy na pobyt stały;
b) Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określonych w ustawie o pomocy społecznej;
c) Trudna sytuacja materialna ucznia i jego rodziny;
d) Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
§ 8. W ramach posiadanych środków ustala się wysokość stypendium indywidualnie.
1. Wysokość miesięczna stypendium nie może być niższa, niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 tejże ustawy.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają uczniowie o najniższym dochodzie na jednego członka rodziny w stosunku do kwoty uprawniającej do uzyskania pomocy socjalnej w myśl ustawy o pomocy społecznej.
3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
4. Termin składania wniosków:
a) do 15 września danego roku szkolnego - o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia,
b) do 15 października danego roku szkolnego - o przyznanie stypendium szkolnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych,
c) w uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu jeżeli w rodzinie ucznia wystąpiła przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
- śmierci członka rodziny,
- nagła lub długotrwała choroba członka rodziny,
- wypadek drogowy lub wypadek w szkole członka rodziny
- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzowej
- utraty pracy.
5. Wartość stypendium szkolnego dla jednego ucznia w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 20 - krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 18 - krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
6. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 20 - krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku słuchaczy kolegiów - 18 - krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 9. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Szkół w Nieszawie.
2. Zespół Szkół w Nieszawie prowadzi rejestr wpływu wniosków.
3. W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół powołuje zarządzeniem komisję stypendialną.
4. Komisja stypendialna dokonuje analizy formalnej wniosków.
5. Komisja stypendialna odrzuca wnioski nie spełniające kryteriów formalnych, lub wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni zgodnie z KPA braków we wniosku. Nie dostarczenie dokumentów w terminie powoduje, że wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Z przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego Komisja Stypendialna sporządza protokół, wraz z listą uczniów, którym przyznano i nie przyznano stypendium, podając uzasadnienie swojej decyzji.
7. Komisja Stypendialna przekazuje jeden egzemplarz protokołu wraz z listami uczniów zakwalifikowanych do udzielenia pomocy i uczniów nie zakwalifikowanych Burmistrzowi Miasta , na którego podstawie wyda decyzję administracyjną.
8. Wypłaty stypendium dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Nieszawie.
9. Burmistrz w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół z realizacji procesów związanych z wypłatą stypendiów sporządza stosowne sprawozdania.
10. Przyznane stypendium w zależności od formy realizowane jest :
1) miesięcznie
2) jednorazowo w dwóch ratach, w okresie styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień,
3) jednorazowo w całości.
11. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodziców lub uprawnionych opiekunów, albo pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych,
2) dyrektora szkoły,
3) z urzędu.
§ 10. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodzie rodziny - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
2) informację z właściwego urzędu o uzyskanych dochodach, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni posiadają gospodarstwo rolne;
3) w przypadku pobierania nauki poza terenem Miasta - zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu do szkoły lub słuchacza do kolegium;
4) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
5) oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przychodów z innych źródeł;
6) inne poświadczone dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną;
7) w przypadku utraty pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości i okresie przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku;
8) decyzje dotyczące przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych;
9) opinia dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych
§ 11. Zakupu w formie rzeczowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b dokonuje rodzic lub pełnoletni uczeń i przedstawia rachunki do rozliczenia w Zespole Szkół w Nieszawie.
§ 12. Dofinansowanie opłat na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki, o których mowa w § 6 ust.1 lit. c odbywać się będzie na podstawie dokumentów spełniających wymogi dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
§ 13. Warunkiem wypłaty stypendium w formie refundacji kosztów wcześniej poniesionych jest dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez ucznia , zgodnych z katalogiem wydatków wyszczególnionych w §14 niniejszego regulaminu , i przedłożenia dowodów księgowych wystawionych na imię i nazwisko stypendysty, jego rodzica lub opiekuna prawnego Dyrektorowi Zespołu Szkół celem rozliczenia w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół.
§ 14. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
1) Podręczniki
2) Zeszyty
3) Słowniki
4) Encyklopedie
5) Atlasy
6) Tablice matematyczne
7) Lektury szkolne
8) Tornister (plecak szkolny)
9) Obuwie sportowe na w-f
10) Odzież sportowa
11) Przybory do nauki zawodu
12) Piórnik
13) Artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)
14) Okulary korekcyjne
15) Tusz do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edykacyjne
16) Komputer, oprogramowanie, części do komputera,
17) Biurko
18) Krzesło do biurka
19) Strój galowy wymagany przez szkołę
20) Sprzęt muzyczny
21) Basen ( strój kąpielowy, klapki, rachunki za korzystanie z basenu)
22) Zakup biletów komunikacji publicznej.
§ 15. W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.
§ 16. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Nieszawa lub dyrektora Zespołu Szkół o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
Rozdział III
ZASIŁEK SZKOLNY
§ 17. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
1. Przy składaniu wniosku mają zastosowanie zasady określone w § 10.
§ 18. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 19. Udokumentowanie świadczenia pieniężnego odbywać się będzie na zasadach określonych w § 11, §12, § 13 w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu zasiłku.
§ 20. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 5 - krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 21. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 22. Zasiłek szkolny w zależności od sytuacji materialnej ucznia i występujących zdarzeń losowych może być udzielany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 23. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia, składany dyrektorowi Zespołu Szkół w Nieszawie.
§ 24. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta w drodze decyzji administracyjnej.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX-169/2010
Rady Miasta Nieszawa
z dnia 1 marca 2010 r.
WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o chrakterze socjalnym
1) Wnioskodawca:
? Rodzic / opiekun prawny
? Pełnoletni uczeń / słuchacz
? Dyrektor szkoły
2) Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko .................................................................................................
PESEL .................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................
Adres do korespondencji .................................................................................................
Telefon kontaktowy ..................................................................................................
Na podstawie art. 90 n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie na rok szkolny .............../............stypendium szkolnego dla:
3) Dane osobowe ucznia/słuchacza/
UWAGA: W przypadku kilkorga dzieci tego samego rodzica należy wypełnić dla każdego z nich odrębny wniosek, zaś wymagane załączniki składamy tylko do jednego wniosku!
Nazwisko:...................................................................................................................................................
Imiona:........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca:..................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki:................................................................................................................................
PESEL ...............................................................
Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................
Adres stałego zameldowania:
Miejscowość: ...................................................................................... Ulica, nr domu (mieszkania): .......................................Kod: ................... Poczta: ...................................... (pieczątka i podpis pracownika Organu Ewidencji Ludności)
4) Informacje o szkole:
Nazwa i adres szkoły Klasa (rok) Potwierdzenia ze szkoły
- - (pieczątka szkoły i podpis Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej)
5) Dane uzasadniające przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
W rodzinie występuje (proszę zaznaczyć w krateczce po prawej stronie znakiem X):
bezrobocie niepełnosprawność narkomania alkoholizm
wielodzietność ciężka choroba rodzina jest niepełna długotrwała choroba
wystąpiło zdarzenie losowe brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych
6) Informacje i członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Imię i Nazwisko Data Urodzenia Stopień pokrewieństwa (matka, ojciec, brat, siostra) Miejsce pracy/nauki Dochód netto
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Niniejszym oświadczam, że rodzina moja składa się z ........ osób, tworzących wspólne gospodarstwo domowe.
1) .................................................................................
2) ..................................................................................
3) .................................................................................
4) .................................................................................
5) .................................................................................
6) .................................................................................
7) .................................................................................
7) Wnioskowana forma pomocy:
? całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
? całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
? pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zakupu pomocy,
? całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
? świadczenie finansowe.
8) Oświadczam, że:
• wskazany we wniosku uczeń/ wychowanek/ słuchacz/ otrzymuje / nie otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (podać źródło) ............................................................................................................................... w kwocie ....................miesięcznie,
• niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
• przedłożone zaświadczenie obejmuje wszystkie dochody mojej rodziny,
• świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,
• świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy, składam stosowne do art. 75 § 2 KPA w brzmieniu "jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania" oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z przedstawionymi dokumentami.
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »