| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/408/10 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Dz. U. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego gminy Tuchola", uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2006 r.,

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Plan obejmuje działki nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma gm. Tucho- la, położone przy drodze powiatowej z Raciąża do Zapędowa.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)teren zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczony na rysunku planu literami MU;

2)tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone na rysunku planu literami KDD;

§ 4. Brak treści

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:

1)granica uchwalenia planu,

2)linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,

3)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,

4)linie wymiarowe.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały;

2)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;

3)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4)liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5)maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczającej terenu przylegającej drogi;

6)terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;

7)uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;

8)obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi lub gospodarczymi, niezbędnymi do funkcjonowania budynku realizującego podstawową funkcję terenu;

9)przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.

Dział II.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6. Brak treści

1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

1)teren zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MU;

2)tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie 1 MU, o którym mowa w ust.1 pkt 1:

1)dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową lub wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do budynku usługowego,

b) zabudowę usługową wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi lub wprowadzenie funkcji usługowej do budynku mieszkalnego;

c) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo - garażowych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków mieszkalnych i usługowych, lub dobudowanych do tych budynków, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną;

d) rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na zgodny z ustaleniami planu;

e) usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlowe oraz inne, spełniające wymóg określony w ust. 3 pkt 2;

f) wszelkie formy zagospodarowania terenu związane ze sportem i rekreacją (np. boisko do gier, korty tenisowe itp.);

g) lokalizację obiektów małej architektury związanej z funkcją terenu;

h) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otoczeniem o wysokości max. 1,6 m;

2)wprowadza się zakaz :

a) lokalizowania garaży blaszanych oraz blaszanych budynków gospodarczych i gospodarczo - garażowych,

b) budowy ogrodzeń pełnych;

c) cały teren przeznacza się dla realizacji potrzeb jednego inwestora;

d) zabudowa terenu nie może przekroczyć 50% jej powierzchni;

e) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 40% powierzchni działki biologicznie czynnej;

f) ustala się obowiązek zachowania maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy wykreślonej na rysunku planu i odległości od istniejących przebiegów sieci infrastruktury technicznej, wymaganych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ust. 9.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia terenu w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia;

2)działalność usługowa (w tym handlowa) musi spełniać wymóg zastosowania takiej technologii, aby uciążliwość tej działalności nie wykraczała poza granice zewnętrzne działki lub terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania pojazdów) oraz nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej na działce własnej inwestora - obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;

3)należy wyznaczyć miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi;

4)wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych;

5)przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest w zależności od po- trzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę.

7)zgodnie z decyzją o strefie ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wody "Czyżkówko":

a) zakazuje się gromadzenia ścieków, które wskutek braku odpowiednich zabezpieczeń mogą zanieczyszczać wody,

b) nakazuje się wykonywanie przeglądu, tj. szczelności szamb, częstotliwości ich opróżniania i ustalenia miejsc ich wywozu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)teren 1 MU położony jest w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, w której wymagane jest:

a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji w zakresie sytuacji, skali i bryły;

b) usuwanie obiektów dysharmonizujących, substandardowych;

c) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wprowadzanie nowych inwestycji, małych form architektonicznych, prac ziemnych, a także lokalizacje nowych obiektów;

2)w granicach uchwalenia planu:

a) wprowadzanie elementów reklamy wizualnej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

b) prace ziemne wymagają zapewnienia nadzoru archeologicznego.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: tereny drogi publicznej dojazdowej 2 KDD i 3 KDD stanowią przestrzeń publiczną w granicach uchwalenia planu.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1)ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2)budynki mieszkalne i usługowe o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m) z możliwością podpiwniczenia;

3)budynki gospodarcze lub gospodarczo - garażowe parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego;

4)poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m powyżej średniej pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu budynku;

5)wysokość budynków max. 10,5 m npt licząc od rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku do górnej krawędzi głównej kalenicy;

6)dachy wysokie o spadku połaci od 35o do 50o, z głównymi połaciami w układzie dwuspadowym o jednakowym kącie ich nachylenia, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycie - w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wyznacza się strefę teletechniczną wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej, a wszelkie inne zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)pasy terenu o zmiennej szerokości, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD, przeznacza się docelowo na poszerzenie przylegającej drogi publicznej dojazdowej - dopuszcza się na nich realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;

2)obsługa komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej dojazdowej na działce nr 1080;

3)należy przewidzieć dla jednego mieszkania co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, a w przypadku działalności usługowej, w ilości niezbędnej dla profilu prowadzonej działalności, w tym dla usługobiorców;

4)zaopatrzenie w wodę po rozbudowie gminnej sieci wodociągowej;

5)odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;

6)odprowadzenie ścieków docelowo do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, zaś w okresie przejściowym do szczelnych bezodpływowych zbiorników z udokumentowanym wywozem lub do własnej oczyszczalni z uwzględnieniem ust. 3 pkt 7;

7)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie projektowanej zabudowy z istniejącej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Nadolna Karczma",

b) utrzymuje się lokalizację stacji transformatorowej na terenie 1 MU i przebieg linii napowietrznej średniego napięcia,

c) należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do linii średniego napięcia w celu jej obsługi, konserwacji, awarii i modernizacji;

8)zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych - wskazane stosowanie ekologicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów : nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30%.

Dział III.
Przepisy końcowe

§ 7. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, dla działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola, tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXVIII/335/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1997 r. Nr 27, poz. 137), w granicach uchwalenia określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w obrębie których wprowadza się ustalenia niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/408/10
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.

Brak treści

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/408/10
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.

W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 04 marca 2010 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/408/10
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.

Realizacja zamierzeń określonych w projekcie miejscowego planu wymaga poniesienia kosz-tów z budżetu gminy na wybudowanie wodociągu długości około 5 km na odcinku od drogi powiatowej 1003C Rytel - Piastoszyn do Nadolnej Karczmy z możliwością wyko-rzystania dodatkowych środków zewnętrznych. Termin realizacji inwestycji 2010 r./2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »