| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr XL/217/10 Rady Gminy Sośno

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. 1)) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm. 2)) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udzielić Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok.

§ 3. Sprawozdanie wymienione w § 1-ym niniejszej uchwały podlega:

1)ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2)wyłożeniu do wglądu obywateli w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 25 przez okres 30 dni od daty podjęcia uchwały w godz.od 800 do 1500 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142)

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666)


Załącznik do Uchwały Nr XL/217/10
Rady Gminy Sośno
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2010r z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok

1. § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości - 13 595 143,58 zł

w tym:

a) dochody własne - 3 127 776,34 zł

b) subwencje - 6 852 650,00 zł

c) dotacje celowe - 3 614 712,24 zł

d) środki z Unii Europejskiej - -

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości - 14 419 978,55 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 12 147 990,77 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 295 946,75 zł

- dotacje dla Instytucji Kultury - 283 380,00 zł

- dotacje przedmiotowe - 120 967,92 zł

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 33 809,04 zł

- dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego - 12 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 17 476,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 6 384 410,76 zł

b) wydatki majątkowe - 2 271 987,55 zł

c) deficyt budżetowy - 824 834,97 zł

§ 2. Przychody budżetowe - 1 312 014,31 zł

§ 3. Rozchody budżetowe - 85 158,84 zł

z tego:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - 30 758,84zł

§ 4.Realizacja wyodrebnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

-otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone - 2 683 664,57zl

- zrealizowane wydatki na zadania zlecone - 2 683 664,57zl

§ 5. 1. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 766,96 zł.

2. Realizacja wydatków:

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 58 360,93 zł

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2 000,00 zł

§ 6. Realizacja przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie :

- przychody - 1 678 388,50 zł

- koszty - 1 730 933,02 zł

§ 7. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- stan środków obrotowych na początek roku - 6 863,37 zł

- wykonane przychody - 21 928,49 zł

- wykonane wydatki - 25 484,09 zł

- stan środków obrotowych na koniec roku - 3 307,77 zł

§ 8. Pełna treść sprawozdania została przedstawiona w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 0151-9/10 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17-03-2010 r. w sprawie przedstawienia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »