| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/494/2010 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, Nr 40, poz. 229 )
§ 1. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie wymienionych w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych stosownie do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez osobę samotnie gospodarującą,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej,
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie uslug opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
4) zdarzenie losowe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 tj. z późn.zm.) zobowiązuje na podstawie art. 97 ust. 5 radę powiatu lub radę gminy w drodze uchwały do ustalenia, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Ośrodki wsparcia pozwalają realizować usługi wspierające te osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku. Nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy kwocie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 97 ust. 1 podanej wyżej ustawy. Zaproponowane zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalone są w zależności od posiadanego dochodu. Z uwagi na wysoki koszt utrzymania w ośrodkach wsparcia maksymalną odpłatność osoby lub rodziny za pobyt w tej placówce ustalono na poziomie 50 %, a w przypadku pobytu w ośrodku wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na poziomie 21 % . Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie dostępu do korzystania z usług ośrodków wsparcia możliwie jak najszerszej grupie osób zainteresowanych poprzez rozłożenie kosztów zarówno na osobę lub rodzinę, jak i na gminę. Przyjmując tę zasadę uwzględniono fakt ponoszenia przez osoby i rodziny, oprócz opłaty za pobyt w ośrodku, również innych kosztów związanych z leczeniem, terapią, rehabilitacją, co dodatkowo obciąża ich budżet domowy. Przyjęcie maksymalnej odpłatności na ustalonym poziomie leży w interesie osób zainteresowanych tą formą pomocy i nie spowoduje obniżenia ich warunków bytowych. Mieszkanie chronione, stosownie do art. 53 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać zapewniony osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Wysokość odpłatności ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
do 100 % nieodpłatnie
powyżej 100 % do 160 % 4 %
powyżej 160 % do 210 % 7 %
powyżej 210 % do 260 % 10 %
powyżej 260 % do 310 % 13 %
powyżej 310 % do 360 % 15 %
powyżej 360 % do 420 % 19 %
powyżej 420 % 21 %
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Wysokość odpłatności ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia nie wymienionych w § 1 uchwały
do 100 % nieodpłatnie
powyżej 100 % do 160 % 10 %
powyżej 160 % do 210 % 15 %
powyżej 210 % do 260 % 20 %
powyżej 260 % do 310 % 25 %
powyżej 310 % do 360 % 30 %
powyżej 360 % do 420 % 35 %
powyżej 420 % 40 %
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Wysokość odpłatności ustalona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym
do 100 % nieodpłatnie
powyżej 100 % do 160 % 25 %
powyżej 160 % do 210 % 50 %
powyżej 210 % do 260 % 75 %
powyżej 260 % 100 %

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »