| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/273/2010 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm. 1)) w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 2)), na wniosek Burmistrza Pakości uchwala się, co następuje:

§ 1. W stałym podziale gminy Pakość na obwody głosowania określonym uchwałą nr 128/98 Zarządu Gminy Pakość z dnia 8 września 1998 r. w sprawie podziału gminy Pakość na obwody głosowania, ich granicach, numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następującą zmianę:

- w granicach stałego obwodu głosowania nr 3 umieszcza się: Skwer Armii Krajowej.

§ 2. Tekst jednolity numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych uwzględniający postanowienia § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa


Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/273/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania.

W dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Pakości podjęła uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Armii Krajowej.
Skwer Armii Krajowej usytuowany jest w rejonie ul. Inowrocławskiej w Pakości w najbliższym sąsiedztwie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3, co uzasadnia umieszczenie go w granicach stałego obwodu głosowania nr 3 w Pakości, w ktorym usytuowana jest również ww. ulica. Skwer nie jest terenem zamieszkanym.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), w oparciu o który zmian w podziale na obwody głosowania dokonuje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów oraz art. 30 ust. 1 i 2 ww. ustawy, zgodnie z którym głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, natomiast podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, nr 213, poz. 1651 i 1652.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/273/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto Pakość - ulica Mogileńska

Klub Jubilat
ul. Mogileńska 21 A
Pakość

2

miasto Pakość - ulice: Dworcowa, Hankiewicza, Jankowska, Krótka, Kwiatowa, Leszczyńskiego, Lipowa, Łazienkowa, Mikołaja, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Radłowska, Różana, Słoneczna, Św. Jana, Szeroka

Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Św. Jana 12
Pakość*

3

miasto Pakość - ulice: Barcińska, Fabryczna, Inowrocławska, Nadnotecka, Rynek, Skwer Armi Krajowej, Śluza, Topolowa, Żabia
sołectwa: Łącko, Rybitwy, Rycerzewo, Rycerzewko, Wielowieś

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Inowrocławska 14
Pakość

4

miasto Pakość - ulice: Błonie, Cmentarna, 21 Stycznia, Działyńskich, Grobla, Kasprowicza, Krzyżanowskiego, Ks. Wojciecha Kęsickiego, Ks. Józefa Kurzawskiego, Mieleńska, Ogrodowa, Osiedle 600-lecia, Pałucka, Przybyszewskiego, Szkolna, Stanisława Szenica, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum
ul. Szkolna 44
Pakość

5

sołectwa: Jankowo, Ludwiniec, Ludkowo-Mielno-Wojdal, Radłowo

Szkoła Podstawowa
ul. Błonie 2
Pakość

6

sołectwa: Dziarnowo, Gorzany-Giebnia-Węgierce, Kościelec

Zespół Placówek Oświatowych
Kościelec

*obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »