| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/274/2010 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1)), na wniosek Burmistrza Pakości uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale gminy Pakość na okręgi wyborcze określonym uchwałą nr XXIII/227/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pakość na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1888) wprowadza się następujące zmiany:

1)w granicach okręgu wyborczego nr 2 umieszcza się ulice: Działyńskich, Ks. Wojciecha Kęsickiego, Ks. Józefa Kurzawskiego, Stanisława Szenica oraz Skwer Armii Krajowej,

2)uwzględniona w opisie granic okręgu wyborczego nr 2 ulica Kardynała Wyszyńskiego otrzymuje brzmienie: "Kardynała Stefana Wyszyńskiego".

§ 2. Jednolity podział gminy Pakość na okręgi wyborcze, uwzględniający postanowienia § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa


Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/274/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na okręgi wyborcze.

W dniu 9 lutego 2009 r. Rada Miejska w Pakości podjęła uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Pakość. Z dotychczasowej ulicy Mieleńskiej wyodrębnione zostały 4 nowe ulice: Działyńskich, Ks. Wojciecha Kęsickiego, Ks. Józefa Kurzawskiego oraz Stanisława Szenica. Ponadto w dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Pakości podjęła uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Armii Krajowej.
Zgodnie z uchwałą nr XXIII/227/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pakość na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1888) ulica Mieleńska umieszczona została w granicach stałego okręgu wyborczego nr 2. W konsekwencji ulice wyodrębnione z ww. ulicy winny być również umieszczone w granicach wskazanego okręgu wyborczego. Skwer Armii Krajowej usytuowany jest w rejonie ul. Inowrocławskiej w Pakości przyporządkowanej w granicach okręgu wyborczego nr 2. Skwer nie jest terenem zamieszkanym.
Dodatkowo zachodzi potrzeba ujednolicenia nazwy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w celu zapewnienia jednolitego brzmienia w podziale gminy na obwody oraz w podziale na okręgi wyborcze.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zgodnie z którym m.in. podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), rada gminy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/274/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczba wybieranych radnych

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

miasto Pakość - ulice: Dworcowa, Hankiewicza, Jankowska, Krótka, Kwiatowa, Leszczyńskiego, Lipowa, Łazienkowa, Mikołaja, Mogileńska, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Radłowska, Różana, Szeroka

5

2

miasto Pakość - ulice: 21 Stycznia, Barcińska, Błonie, Cmentarna, Działyńskich, Fabryczna, Grobla, Inowrocławska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasprowicz, Krzyżanowskiego, Ks. Wojciecha Kęsickiego, Ks. Józefa Kurzawskiego, Mieleńska, Nadnotecka, Ogrodowa, Osiedle 600-lecia, Pałucka, Przybyszewskiego, Rynek, Skwer Armii Krajowej, Słoneczna, Stanisława Szenica, Szkolna, Śluza, Św. Jana, Topolowa, Żabia, sołectwa: Ludkowo-Mielno-Wojdal, Rybitwy

5

3

sołectwa: Dziarnowo, Gorzany-Giebnia-Węgierce, Jankowo, Ludwiniec, Łącko, Radłowo, Rycerzewo, Rycerzewko, Wielowieś

4

4

sołectwo Kościelec

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »