| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr XLIV/ 425/10 Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mogilno i Miastem Inowrocław w sprawie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Mogilno do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

DO UCHWAŁAY Nr XLIV/425/10
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Inowrocławiu

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. "osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu". Gmina Mogilno nie prowadzi izby wytrzeźwień. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zawarcia porozumienia z samorządem terytorialnym, który prowadzi izbę wytrzeźwień w celu realizowania zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec powyższego podjęcie uchwały o treści jak w projekcie jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/ 425/10
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Porozumienie międzygminne o przejęciu przez Miasto Inowrocław zadań Gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień

zawarte w Inowrocławiu w dniu 28 maja 2010 pomiędzy
Gminą Mogilno z siedzibą w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1,
posiadającą nr NIP 557-167-49-64 i REGON 092350843
reprezentowaną przez Leszka Duszyńskiego - Burmistrza Mogilna,
przy kontrasygnacie Skarbnika Emilii Gałęzewskiej
a
Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosvelta 36
posiadającym nr NIP 556- 263- 84-08 i REGON 000596369
reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Inowrocławiu, Katarzynę Biczkowską
przy kontrasygnacie skarbnika Grażyny Filipiak


Kierując się zgłoszoną przez Gminę Mogilno potrzebą zabezpieczenia opieki nad osobami znajdującymi się w stanie nietrzeźwości i uwzględniając możliwości oraz dostępność usług izby wytrzeźwień prowadzonej przez Miasto Inowrocław, strony niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje :

§ 1. Miasto Inowrocław zobowiązuje się przyjmować do izby wytrzeźwień w Inowrocławiu, prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, w godzinach jej funkcjonowania, osoby nietrzeźwe przywożone z terenu Gminy Mogilno i zapewnić im opiekę na warunkach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 20, poz. 192, z 2006 r. Nr 58, poz. 408 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1102).

§ 2. 1. Gmina Mogilno zobowiązuje się zwrócić Miastu Inowrocław rzeczywiste koszty pobytu w izbie osób wskazanych w § 1.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 następować będzie na podstawie rachunku wystawionego przez izbę, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoby wskazane w § 1 przebywały w izbie, na rachunek bankowy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od otrzymania rachunku przez Gminę Mogilno.

3. W przypadku uregulowania opłaty za doprowadzenie i pobyt w izbie przez osobę przyjętą do izby, kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem pobytu w izbie a kwotą wpłaconą przez osobę przyjętą do izby, będzie zwracana Gminie.

§ 3. Przystąpienie nowego członka do porozumienia następuje po podjęciu przez radę zainteresowanej gminy uchwały o przystąpieniu do niniejszego porozumienia oraz o przyjęciu jego postanowień.

§ 4. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, będzie przekazywał Gminie kwartalne analizy statystyczne dotyczące pobytów w izbie osób wskazanych w § 1.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

2.Wystąpienie z porozumienia następuje na podstawie uchwały rady gminy zamierzającej z niego wystąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3.Rozwiązanie porozumienia następuje na podstawie zgodnych uchwał rad gmin- członków porozumienia.

§ 6. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem zawarcia niniejszego porozumienia ulega rozwiązaniu porozumienie z dnia 2 czerwca 2003 r. o przejęciu przez Miasto Inowrocław zadań Gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień w Inowrocławiu.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.Miasto Inowrocław

z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Katarzyna Biczkowska


SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna FilipiakGmina Mogilno


BURMISTRZ

Leszek Duszyński


Skarbnik Gminy

Emilia Gałęzewska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »