| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 10/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno"


Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; M. P. Nr 69, poz. 894) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno" zwanego dalej "rezerwatem" na okres 20 lat od dnia wejścia zarządzenia w życie.
§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych z udziałem gatunków roślin reliktowych.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:
1) zachowanie ekosystemu torfowisk oraz gatunków roślin chronionych;
2) stabilizacja warunków hydrologicznych na terenie rezerwatu oraz w sąsiedztwie rezerwatu;
3) zachowanie łąk i pastwisk poprzez dopuszczenie ich do umiarkowanego użytkowania na terenie rezerwatu (zapobieganie sukcesji);
4) zachowanie zbiorowisk borowych i leśnych towarzyszących torfowiskom mszarnym.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Ochronie czynnej podlega cały obszar rezerwatu.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze rezerwatu, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych oraz określenie sposobów ich udostępniania przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której znajduje się rezerwat, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
1) w celu ochrony walorów przyrodniczych należy na terenie rezerwatu i na terenach przyległych zachować dotychczasowy sposób użytkowania gruntów;
2) na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia poziomu wód w rezerwacie;
3) planowane przedsięwzięcia na obszarach przylegających do rezerwatu muszą być uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
1. Niekorzystne zmiany stosunków wodnych. Rozpoznanie dotychczasowych zasobów wodnych i przyczyn ich zmian - zbadanie bilansu wodnego. Monitoring parametrów hydrologicznych. Eliminacja działań powodujących obniżenia poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie rezerwatu (melioracji odwadniających).
Ewentualna stabilizacja poziomu wód w rezerwacie poprzez wykonanie urządzeń regulujących na rowie odprowadzającym wodę.
2. Sukcesja roślinności drzewiastej na torfowisko. Usuwanie nalotu drzew z terenu torfowiska oraz z terenu graniczącego z torfowiskiem.
3. Niezgodna z siedliskiem struktura drzewostanów. Stosowanie cięć pielęgnacyjnych preferujących właściwy dla siedliska skład gatunkowy. Wprowadzanie gatunków odpowiadających istniejącym siedliskom, zgodnie z dokumentacją.
Działania ochronne nie mogą pogorszyć jakości drzewostanu. Ochrona starych drzew i drzewostanów, wykrotów, drzew dziuplastych. Pozostawienie w rezerwacie starych próchniejących drzew.
4. Zagrożenie stanowisk roślin chronionych (szczególnie widłaków). Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie w sposób niezagrażający gatunkom roślin chronionych (szczególnie widłakom).
Utrzymywanie fitocenoz świeżych i suchych borów sosnowych, eliminowanie podrostu liściastego, w tym szczególnie czeremchy amerykańskiej (Padus serotina).
Utrzymywanie wartości wskaźnika zadrzewienia od 0,5 do 0,9.
5. Niekorzystna sukcesja wtórna na łąkach i pastwiskach (zarastanie wierzbą). Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (koszenie - okresowe co kilka lat lub ekstensywny wypas).
6. Penetracja torfowiska - zadeptywanie stanowisk roślin chronionych (bagno zwyczajne Ledum palustre, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna Carex limosa) oraz zbiorowisk mszarnych, zaśmiecanie torfowiska. Zwiększenie nadzoru Służb Leśnych Zarządcy terenu na obszarze rezerwatu.
7. Szkody wyrządzane przez zwierzynę w odnowieniach. Ochrona mechaniczna w postaci grodzeń lub ochrony indywidualnej.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.
Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań ochronnych
1. Cięcia pielęgnacyjne z pozostawieniem gałęzi. Ograniczenie rozwoju czeremchy amerykańskiej w miejscach występowania. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie w sposób nie zagrażający gatunkom roślin chronionych (szczególnie widłakom). Kształtowanie zbiorowiska leśnego zgodnego z siedliskiem. Zabieg powinien być prowadzony według potrzeb. 54a, 54b, 54c, 54d, 54f, 54i, 54j, 55a, 55c, 55h, 56a, 56d, 59a, 59b, 59f, 59g, 59h, 59j, 59l, 59o, 60a, 60b, 60c, 60d, 60i, 60f, 60g, 60h, 60j, 60m, 60n, 61a, 61c, 61f, 61g, 61h
2. Wykonanie wycinki samosiewu brzozowego i sosnowego na torfowisku. Zabieg powinien być prowadzony według potrzeb.
Kształtowanie zbiorowiska zgodnego z siedliskiem.
55d, 55f, 54k
3. Ekstensywne użytkowanie łąk. Utrzymywanie ekosystemu łąkowego (koszenie - okresowe co kilka lat lub ekstensywny wypas). 54g, 59c, 59n, 60l
4. W przypadku wskazań badań hydrologicznych, coroczne ograniczanie odpływu wód z jeziora i torfowiska - budowa zastawek na rowie. Zachowanie istniejących struktur i procesów w ekosystemie torfowiskowym. Miejsce wykonania zastawek i rzędna piętrzenia wskazane w wynikach projektowanych badań hydrologicznych.
5. Cięcia odsłaniające naturalne odnowienia drzew zgodnie z siedliskiem. Kształtowanie zbiorowiska leśnego zgodnego z siedliskiem. 60d, 60g
6. Podsadzenie gatunków drzew liściastych zgodnie z siedliskiem, pielęgnacja. Kształtowanie zbiorowiska leśnego zgodnego z siedliskiem. 61b
7. Obserwacja rezerwatu pod kątem stopnia zachowania celu ochrony.
Zbieranie informacji o prawnie chronionych gatunkach roślin.
Przekazywanie uwag Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Sporządzenie szkiców sytuacyjnych z miejscami występowania roślin prawnie chronionych napotkanych w rezerwacie.
Na całym obszarze rezerwatu.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 10/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych oraz określenie sposobu ich udostępniania.
Lp. Cel udostępniania Obszary lub miejsca udostępniania Sposób udostępniania
1. Badania naukowe Cały obszar rezerwatu Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i po poinformowaniu Zarządcy obszaru.
2. Edukacja Linie oddziałowe 54b/55a, 54h/55b, 60/61 Za zezwoleniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i po poinformowaniu Zarządcy obszaru.
UZASADNIENIE
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno" jest dokumentem określającym sposoby ochrony poszczególnych typów ekosystemów terenu rezerwatu.
Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony plan ochrony zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) sporządza się na okres 20 lat.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia plan ochrony dla rezerwatu przyrody, sporządzony na podstawie w art. 20 ww. ustawy.
Jednocześnie projekt ten sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 749).
Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno" został zaopiniowany pozytywnie przez: Nadleśnictwo Skrwilno pismem z dnia 7 października 2009 r., znak ZG.72/09, Radę Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XXXI/132/2009, z dnia 18 listopada 2009 r., Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uchwałą Nr 2/2010, z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postanowieniem znak WSRRW-II-RW/6630/37/10, z dnia 29 marca 2010 r.
Obwieszczeniem z dnia 23 września 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu ochrony i możliwość składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). Nie zgłoszono uwag w związku z udziałem społeczeństwa.
Nie wskazano miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza zgodnie z zapisami (art. 20 ust. 3 pkt 6) ustawy o ochronie przyrody, jak również nie przewidziano udostępnienia rezerwatu dla celów rekreacyjnych, sportowych oraz amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
Jednym z głównych zagrożeń w rezerwacie "Mszar Płociczno" są niekorzystne zmiany stosunków wodnych. W planie uznano za konieczne wykonanie badań w celu rozpoznania dotychczasowych zasobów wodnych i w przypadku wskazań badań hydrologicznych coroczne ograniczanie odpływu wód z jeziora i torfowiska - budowa zastawek na rowie. Miejsce wykonania zastawek i rzędna piętrzenia powinny być wskazane w wynikach planowanych badań hydrologicznych.
Ponadto kolejnym zagrożeniem są naturalne procesy przyrodnicze, sukcesja roślinności drzewiastej na torfowisko. W związku z powyższym, przewidziano zabiegi ochronne polegające na wycince nalotu drzew zagrażających ekosystemom torfowiskowym. W ich efekcie zostanie zahamowany proces zarastania torfowiska.
Niniejszy plan ochrony jest zgodny z celami ochrony projektowanego obszaru Natura 2000, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »