| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1060/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 59, poz.369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i Nr 206, poz. 1590) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/1147/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006r. Nr 14, poz. 172 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1)po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

" § 7a. Ustala się bonifikatę w wysokości 50 % od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych."

2)po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

" § 7b. Ustala się bonifikatę w wysokości 50 % od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz właścicieli budynków wielorodzinnych."

3)po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu:

" § 7c. Ustala się bonifikatę w wysokości 50 % od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

W związku ze składanymi wnioskami właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, właścicieli budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych o nabycie nieruchomości przyległych na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości, prowadzona jest sprzedaż takich działek w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Są to nieruchomości, które co do zasady nie stanowią samodzielnych działek budowlanych i mogą być sprzedane wyłącznie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości. Sprzedaż w wyżej wskazanym trybie odbywa się za cenę nie niższą niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym i stanowi ona podstawę ustalenia przez Prezydenta Miasta minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości osobom zainteresowanym.

W trakcie prowadzonych rokowań potencjalni nabywcy działek wielokrotnie odstępują od finalizacji nabycia ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną w rokowaniach i podejmują decyzję o kontynuacji dzierżawy działek gminnych. W celu umożliwienia nabycia działek przyległych do posiadanych nieruchomości, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz zwiększenia atrakcyjności ceny, proponuje się zastosowanie bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży nieruchomości przy sprzedaży gruntu na własność. Sprzedaż taka przyczyni się do zwiększenia liczby finalizowanych transakcji i przysporzy Miastu wzrost dochodu do budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »