| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/479/2010 Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm. ) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Dz.Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2006r. Nr 18 poz. 247) w ten sposób , że w załączniku do wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w §2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie : "1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.):

2. po § 47 dodaje się § 48 w brzmieniu : " § 48 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Ryszard Hanioszyn


Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podjęto w dniu 1 grudnia 2005 r. Ze względu na zmianę niektórych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ze względu na konieczność odesłania do przepisów wyżej cytowanej ustawy uchwalić należało jak wyżej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »