| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta i gminy Skępe

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394 i z 2009 r. Nr 31, poz.206, z 2009 nr. Nr 97, poz.804 i z 2010 r. Nr 75, poz.474) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.;:Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz.146) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się do stosowania zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe, określone szczegółowo w załaczniku nr 1 do uchwały.

2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( D.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Z 2009 r. Nr 7, poz.145).

§ 2. Wnioski o dotacje złożone na podstawie zasad określonych Uchwałą Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. rozpatruje się zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/287/10
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA I GMINY SKĘPE

§ 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.1586 z późn.zm.).

§ 2. Z budżetu Gminy Skępe mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1)znajduje się na stałe na obszarze Miasta i Gminy Skępe,

2)jest dostępny publicznie,

3)posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,

4)jest wpisany do rejestru zabytków.

§ 3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu przedstawionego przez wnioskodawcę.

§ 5. 1. Dotacja z budżetu Gminy Skępe na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Skępe wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2)dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3)dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

4)decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5)wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

6)szczegółowy opis zadania,

7)termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

8)harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

9)informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

10)wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załacznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w § 4 tego wymagają, należy zastosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. 1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Radzie Miejskiej przedstawiane są do zaopiniowania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przestrzennego i Gospodarki Finansowej.

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Skępem w uchwale określającej:

1)nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2)prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,

3)kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Skępe.

§ 9. Uwzględniając § 8 oraz dane z wniosku o dotację Burmistrz Miasta i Gminy z beneficjentem zawiera umowę zawierającą dane wskazane w art.221 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. 1. Kontrola, o której mowa w § 9 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy i polega na:

1)sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna),

2)sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

§ 11. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 określa:

1)całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 12. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi dokumentację o udzielonych dotacjach.

2. Dokumentacja, o którym mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winna zawierać:

1)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

3)kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji wymienionej w § 8,

4)kserokopię umowy o dotację,

5)informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o jej rozliczeniu,

6)adnotacje o podaniu informacji wynikających z ust. 3 do publicznej wiadomości.

3. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem uchwałę o przyznaniu dotacji, o której mowa w § 8.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( D.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Z 2009 r. Nr 7, poz.145).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/287/10
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał nr 1 do zasad

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/287/10
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zał. nr 2 do zasad


Uzasadnienie

do uchwały nr XLI/28710 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków obowiązek prowadzenia w razie konieczności prac konserwatorskich zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ze względu na specyfikę budynków, czas ich powstania, stan zachowania elementów oryginalnych dobierany jest odpowiedni tryb prowadzenia prac remontowych. Wykonanie prac renowacyjnych obiektów zabytkowych jest zwykle droższe od tradycyjnych prac budowlanych.Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, organ stanowiacy gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych uchwałą. Zasady udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia i kontroli wykonania ww. prac określa w drodze uchwały organ stanowiacy, zapewniajac jawnośc postepowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest jednym z elementów ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dotacje dla właścicieli budynków wpisanych do rejestru korzystnie wpłyną na intensyfikację prac w tych budynkach, polepszony zostanie ich stan techniczny oraz jakość wystroju wnętrz, a także wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.W świetle powyższych argumentów podjecie uchwały jest uzasadnione.

Wynik glosowania zgodnie z protokołem:

- w głosowaniu udział wzięło 14 radnych ,

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów 0.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »