| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm:Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) uchwala się, co nastepuje :

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Skępe lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm);

2)należności - oznacza to należność pieniężną główną wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mającą charakter cywilnoprawny, przypadającą Miastu i Gminie Skępe lub jego jednostkom podległym;

3)dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

4)Burmistrzu Miasta i Gminy - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

5)przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

6)działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji zawarte w rozdziale 1 tytułu VII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

7)uprawnionym organie lub osobie bez bliższego określenia - oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy lub kierownika jednostki;

8)uldze bez bliższego określenia - oznacza to umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności.

§ 3. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

1)w przypadkach wskazanych w art.56 ust.1 pkt 5 ustawy oraz § 5 ninijszej uchwały stanowi pomoc de minimis,

2)w przypadkach wskazanych w art.56 ust.1 pkt 1-4 ustawy nie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.)

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)innych informacji wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.3110) w tym poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia oraz sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 4. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą być umarzane w całości z urzędu

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym:

1)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

2)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty;

3)należności mogą być umarzane w całości lub w części.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za opóźnienie w zapłacie należności lub inne należności uboczne.

§ 6. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.

§ 7. Do stosowania ulg są uprawnieni:

1)Burmistrz Miasta i Gminy - w odniesieniu do należności Miasta i Gminy Skępe wpłacanych bezpośrednio na jego rachunek, a także należności przypadających jednostkom przekraczających kwotę, o której mowa w pkt 2;

2)kierownik jednostki budżetowej - w odniesieniu do należności przypadających odpowiednio jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5 000 zł.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.

2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

3. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 11. 1. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej w Skępem:

1)wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-bowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, ze wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi oraz wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

2)wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-bowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i przedstawiane Radzie Miejskiej w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 12. Tracą moc:

1)uchwała nr XXVIII/190/06 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Skępe oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 85, poz. 1349);

2)uchwała nr XXXI/223/06 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/2006 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Skępe oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 126, poz. 1858);

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/288/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23.06.2010 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, do których stosuje się przepisy art. 55-58 ww. ustawy.Przepisy art. 59 ust. 2 i 3 ww. ustawy zawierają delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg, a także do postanowienia o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa wyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych utraciła moc z dniem 31 grudnia 2009 r. Uchwały, o których mowa w § 12, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych określały szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazuje organ lub osoby do tego uprawnione. Zakres delegacji ustawowej zawarty w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został ograniczony tylko do należności mających charakter cywilnoprawny. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niniejszy projekt uchwały został przedłożony i w tej wersji zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Wynik glosowania zgodnie z protokołem:

- w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, ,

- za uchwałą oddanio 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów 0.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »