| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 265/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.2) ) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym w wysokości określonej w załączniku uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 105/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 32 poz. 447).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego

Stanisław Buś


Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (z. U. z 2005 r Nr 108 poz. 908 z późn. zm. ) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg danego powiatu oraz opłat za przechowywanie takich pojazdów na parkingach strzeżonych. Przedsiębiorców, zajmujących się usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem - zgodnie z delegacją ustawową - wyznacza starosta, dokonując wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Na konkurs ogłoszony przez starostę bydgoskiego, odpowiedziało dwóch przedsiębiorców, którzy swoimi ofertami spełniali wszystkie warunki wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym - zarówno w odniesieniu do możliwości technicznych niezbędnych do usuwania pojazdów a także do ich przechowywania na parkingu strzeżonym. Zestawienie propozycji cenowych obu oferentów wykazało, że w odniesieniu do holowania pojazdów - poziom proponowanych opłat jest bardzo zbliżony. Różnica i to istotna uwidoczniła się po zestawieniu propozycji w zakresie opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu. Propozycje ( w tym zakresie) przedstawione przez Wiesława Paterskiego były niższe od 23% do 51%. Atrakcyjniejsza okazała się również jego oferta odnosząca się do parkingu dla pojazdów o wysokim tonażu szczególnie w zakresie jego warunków technicznych, wyposażenia a także lokalizacji. Czynniki te okazały się decydujące przy wyborze jego oferty. Ponieważ generalnie, nowy poziom opłat różnił się od dotychczasowego - zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu nr 105/XVII/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zaistniała konieczność, podjęcia przez Radę Powiatu uchwały określającej nowy poziom opłat za wspomniane usługi.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w następujących dziennikach ustaw: z 2001 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 40 poz. 230

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w następujących dziennikach ustaw: z 2005 r. Nr 109 poz. 925, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494, Nr 180 poz. 1497, z 2006 r. Nr 17 poz. 141, Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 190 poz. 1400, Nr 191 poz. 1410, Nr 235 poz. 1701 i z 2007 r. Nr 52 poz. 343, Nr 57 poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123 poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37 poz. 214, Nr 100 poz. 649, Nr 163 poz. 1015, Nr 209 poz. 1320, Nr 220 poz. 1411 oraz poz. 1426, Nr 223 poz. 1461 oraz poz. 1462, Nr 234 poz. 1573 oraz poz. 1574, z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 663, Nr 91 poz. 739, Nr 92 poz. 753, Nr 97 poz. 802 oraz poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 168 poz. 1323 z 2010 r. Nr 40 poz. 230


Załącznik do Uchwały Nr 265/XLII/10
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

I. Opłaty za usuwanie pojazdów.

- Prace przygotowawcze obejmujące pojazdy do 3,5 t dmc

Lp.

Pojazdy do 3,5t dmc

Załadunek i rozładunek

Wyciąganie spoza jezdni

Stawianie pojazdu

Przygotowanie do holowania

1.

rower, motor

110;

180;/1h

-

-

2.

motocykl, quad

110;

180;/1h

-

-

3.

pojazd wolnobieżny

150;

180;/1h

-

-

4.

samochód osobowy

150;

180;/1h

-

-

5.

przyczepa lekka

150;

180;/1h

-

-

6.

przyczepa

160;

180;/1h

180;/1h

-

7.

samochód ciężarowy

160;

180;/1h

180;/1h

250; ponad 1,5 t

8.

naczepa

480;

180;/1h

180;/1h

350; ponad 3,0 t

- Prace przygotowawcze obejmujące pojazdy ponad 3,5 t dmc

Lp.

Pojazdy ponad 3,5t dmc

Załadunek i rozładunek

Wyciąganie spoza jezdni

Stawianie pojazdu

Przygotowanie do holowania

9.

samochód ciężarowy

250;

450;/1h

450;/1h

450; 2001);

10.

autobus

350;

450;/1h

450;/1h

450;

11.

ciągnik rolniczy

190;

450;/1h

450;/1h

300;

12.

ciągnik siodłowy

400;

450;/1h

450;/1h

450;

- Postanowienia dodatkowe.

1. Elementem opłaty za wyciąganie pojazdu spoza krawędzi jezdni jest stawka za jedną godzinę pracy sprzętu oraz ludzi, określona w wysokości 180,1/h (w odniesieniu do poz. 1 - 8). Ta sama zasada dotyczy stawki godzinowej (180; zł) za stawianie pojazdu (poz. 6 - 8).

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku stawki w wysokości 450;1/h za wykonywanie tych samych czynności w odniesieniu do poz. 9 - 12.

Podstawę wyliczenia wysokości opłaty z uwzględnieniem stawki za jedną godzinę stanowi czas faktycznego wykonania danej operacji np. stawiania pojazdu.

Opłaty za czynności dodatkowe tj. wyciąganie bądź stawianie pojazdu doliczone mogą być tylko wtedy gdy potrzebę taką określi na piśmie w Zleceniu dowodzący akcją.

1) Opłata w tej wysokości przysługuje jedynie w wypadku potrzeby odłączenia wału.

2. Naliczanie opłaty za załadunek i rozładunek w poz. 7 - 12 wyklucza mozliwość naliczenia opłaty za przygotowanie do holowania.

3. W razie wystąpienia potrzeby pracy dwóch ekip (ludzi i sprzętu) bądź dwóch holowników opłatę nalicza się z uwzględnieniem tego faktu.

4. Za prace wykonywane w niedziele i święta oraz w porze nocnej należne opłaty powiększa się o 50%.

II. Opłaty za holowanie - przewóz na lawecie oraz za przechowywanie na parkingu.

- Pojazdy do 3,5t dmc.

Lp.

Pojazdy do 3,5t dmc

Holowanie za 1 km

Przechowanie - 1 doba

Przechowanie - następna doba

rower, motorower

4,20;

10;

7;

2.

motocykl, quad

4,20;

10;

7;

3.

4,20;

32;

19;

4.

samochód osobowy

4,20;

32;

19;

5.

4,50;

32;

19;

6.

przyczepa

4,50;

32;

19;

7.

samochód ciężarowy do 3,5t

4,70;

32;

19;

8.

naczepa

17;

60;

40;

- Pojazdy ponad 3,5t dmc.

Lp.

Pojazdy powyżej 3,5t dmc

Holowanie za 1 km

Przechowanie - 1 doba

Przechowanie - następna doba

9.

samochód ciężarowy

14;

42;

30;

10.

autobus

14;

42;

30;

11.

ciągnik rolniczy

12;

42;

30;

12.

ciągnik samochodowy

18;

42;

30;

- Postanowienia dodatkowe

1. Podstawę do wyliczenia opłaty za holowanie (usunięcie) pojazdu stanowi suma kilometrów przejechanych na trasie: baza - miejsce zdarzenia - parking.

2. Pierwsza doba przechowywania pojazdu rozpoczynać będzie się od godziny wstawienia pojazdu na parking a kończyć się będzie o godz. 24.00. Kolejne doby rozpoczynać i kończyć będą się o godz. 24.00. Opłata za ostatnią rozpoczętą dobę, pobrana będzie jak za dobę zakończoną.

UWAGA: Wymienione powyżej ceny są cenami brutto - mają charakter cen maksymalnych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »