| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/222/2010 Rady Powiatu w Żninie

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) ) oraz art. 12 pkt 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Akt Założycielski Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje się Statut Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r., Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/222/2010
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI TECHNIKUM W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadaje się akt założycielski w następującym brzmieniu:

§ 1. 1. Zakłada się z dniem 1 września 2010r. Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

2. Technikum dla Dorosłych jest szkołą publiczną o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie programowej gimnazjum.

§ 2. 1. Technikum wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

2. Siedziba Technikum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie mieści się w Żninie przy ul. Janickiego 26.

3. Organizację Technikum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie określa statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/222/2010
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

STATUT Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz.3) Uchwała nr XXXI/222/2010 Rady Powiatu Żnińskiego z dnia 28 czerwca 2010r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie (dalej zwane "szkołą" lub "technikum") jest szkołą publiczną.

2. Siedziba Technikum mieści się w Żninie przy ulicy Janickiego 26.

3. Technikum wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie (dalej zwane "Centrum".

4. Organem prowadzącym dla Technikum jest Powiat Żniński

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2. 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w technikum 4 lata.

2. Technikum kształci w zawodzie technik handlowiec.

3. Technikum jest szkołą ponadgimnazjalną dla dorosłych, która kształci słuchaczy w systemie zaocznym i wieczorowym na podbudowie gimnazjum.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające realizowane programy określone w Statucie Centrum, a w szczególności zapewnia:

1)kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych;

2)umożliwia osobom posiadającym wykształcenie gimnazjalne przygotowanie do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie po ich zdaniu odpowiednio świadectwa maturalnego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

3)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności ogólnych i zawodowych niezbędnych do ukończenia technikum

4)przygotowuje do kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia

5)wszechstronny rozwój osobowości słuchaczy uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychiczne;

6)możliwość kształtowania umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, z uwzględnieniem sytuacji konfliktowych;

7)możliwość prezentacji własnego punktu widzenia;

8)możliwość kształcenia ustawicznego słuchaczy, nawyku dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną;

9)kształcenie w duchu poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej;

10)uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;

11)rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego; opiekę psychologiczną i pedagogiczną

2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1)zapewnienie kadry pedagogicznej realizującej program nauczania oraz pomieszczenia do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2)zainteresowań w zakresie różnych przedmiotów, zajęć rekreacyjno-sportowych (SKS) oraz rozwijających zainteresowania zawodowe i postawy przedsiębiorcze;

3)umożliwianie słuchaczom udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych;

4)organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie różnych regionów Polski; udział w spektaklach teatralnych i filmowych, zwiedzanie wystaw artystycznych.

3. Zadaniem technikum jest wykształcenie takich umiejętności, aby słuchacz umiał:

1)interpretować wiedzę na poziomie umożliwiającym wykonywanie zawodu;

2)wykonywać czynności składające się na zawód technika;

3)obsługiwać nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pracy;

4)organizować stanowisko pracy;

5)rozwiązywać problemy w twórczy sposób;

6)prowadzić negocjacje;

7)kierować zespołem pracowników;

8)korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej;

9)stosować obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, kodeksu pracy.

§ 4. 1. Nauczanie w technikum jest oparte o podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone dla technikum oraz podstawę programową kształcenia w danym zawodzie zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Praca dydaktyczna organizowana przez technikum obejmuje:

1)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

2)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego

3)Praktyki zawodowe

4)Samodzielna pracę ucznia

5)Zajęcia w ramach kształcenia na odległość

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oddziałach na terenie szkoły.

4. Praktyki zawodowe realizowane są u pracodawców na podstawie umowy zawartej między szkołą a pracodawcą

5. Szkoła nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu. Organizacja praktycznej nauki zawodu jest szczegółowo regulowana odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 5. 1. Organami szkoły są:

1)Dyrektor Centrum,

2)Rada Pedagogiczna,

3)Samorząd Słuchaczy Centrum

4)Rada Centrum

2. Zadaniem wszystkich organów szkoły jest zgodna współpraca mająca na celu dobro szkoły i ich słuchaczy.

3. Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy nimi określa Statut Centrum i Regulamin Samorządu Słuchaczy

§ 6. Poszczególne organy szkoły w swych działaniach powinny kierować się zasadami, które przede wszystkim mają:

1)gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty,

2)umożliwiać poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 7. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

§ 8. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania -do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

§ 9. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Oddział może być dzielony na grupy. Przedmioty, na których można dokonać podziału słuchaczy na grupy oraz liczebność grup określają odrębne przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. Mogą być również prowadzone zajęcia fakultatywne w zespołach międzyklasowych, pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego.

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

4. Zajęcia, o których mowa w powyższym ustępie, są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

§ 10. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,

§ 11. Kształcenie w technikum dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

§ 12. 1. Zajęcia ze słuchaczami w technikum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W technikum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1)konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2)dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

3)organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyjną.

3. W uzasadnionych przypadkach, częstotliwość odbywanych zajęć może ulec zmianie.

§ 13. Szczegółową organizację nauczania w technikum określa Statut Centrum.

§ 14. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy dokonuje się w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania określony w Statucie Centrum.

§ 15. W Szkole prowadzi się zajęcia w pracowniach przedmiotowych zgodnie z obowiązującym regulaminem danej pracowni.

§ 16. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią do realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Biblioteka gromadzi wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, lektury, podręczniki, programy nauczania, książki popularno-naukowe, literaturę młodzieżową oraz prasę.

5. Praca pedagogiczna bibliotekarza to udostępnianie zbiorów, upowszechnianie czytelnictwa oraz poradnictwo czytelnicze, współpraca przy realizacji ścieżki edukacyjno - medialnej.

6. Prace organizacyjno-techniczne to gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów oraz prowadzenie warsztatu informacyjnego.

7. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej, samokształcenie i dbałość o estetykę pomieszczeń.

8. Prawa i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki.

§ 17. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.

§ 18. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2. W szczególności zakres zadań nauczyciela związany jest z:

1)odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego wyniki,

2)dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

3)doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem wiedzy merytorycznej,

4)bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich słuchaczy,

5)udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb słuchaczy,

6)wspieraniem rozwoju psychicznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,

7)zapoznanie słuchaczy z obowiązującym statutem szkoły,

8)wypełnianiem dodatkowych funkcji zleconych przez dyrektora szkoły (np. opieka nad organizacjami, salami itp.),

3. Nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego przydziela się opiekuna stażu.

§ 19. 1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe, którymi kierują powołani przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej przewodniczący zespołu.

2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz mierzenie jakości pracy szkoły,

3)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego nauczycieli,

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 20. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece organizacyjnej jednemu z nauczycieli zwanego dalej " opiekun grupy" (wychowawca).

2. zapewnienia opieki i ciągłości pracy oraz jej skuteczności wskazane jest,by opiekun grupy (wychowawca) prowadził oddział przez cały cykl kształcenia .

3. Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek Samorządu Słuchaczy, po uzyskaniu aprobaty Rady Pedagogicznej, może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna grupy (wychowawcy) w danym oddziale.

§ 21. Do zadań opiekuna grupy (wychowawcy) należy:

1)prowadzenie dokumentacji kształcenia,

2)zapoznanie słuchaczy ze Statutem i regulaminami szkoły,

3)rozwiązywanie na bieżąco wszystkich spraw związanych z procesem nauczania,

4)monitorowanie frekwencji słuchaczy na zajęciach,

5)współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym semestrze w zakresie koordynacji wymagań i ich indywidualizacji.

Rozdział 5.
SŁUCHACZE SZKOŁY, ZASADY REKRUTACJI

§ 22. 1. O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą osoby, które mają 18 lat, a także kończące w 18 lat roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły 16 albo 15 lat na podstawie odrębnych przepisów

3. Jeżeli występują różnice programowe między szkołą (klasą), którą kandydat ukończył, a szkołą (klasą) do której ubiega się o przyjęcie, wówczas zobowiązany jest złożyć egzamin obejmujące różnice programowe.

4. Kandydaci do szkół dla dorosłych ubiegają się o przyjęcie bezpośrednio w szkole w terminie do 20 sierpnia na semestr jesienny. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centrum może przedłużyć termin ubiegania o przyjęcie do szkoły.

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć w sekretariacie szkoły:

1)świadectwo szkolne

2)wypełniony formularz zgłoszenia

3)3 fotografie

4)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

6. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. W skład której wchodzą:

1)dyrektor lub wicedyrektor

2)nauczyciele wytypowanie przez dyrektora jako członkowie

3)pracownik administracji

7. Do zadań komisji kwalifikacyjno - rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)rozpatrywanie zgłoszeń i weryfikacje przedłożonych dokumentów,

2)kwalifikowanie osób,

3)ustalanie listy przyjętych osób,

4)podział na poszczególne klasy - z zachowaniem obowiązujących w danym roku limitów

5)sporządzenie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji

6)zapewnienie bezzwłoczne zwrotu dokumentów osobom nie przyjętym do szkoły.

§ 23. 1. Dyrektor szkoły:

1)decyduje o przyjęciu słuchaczy do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe);

2)decyduje o przyjęciu słuchaczy do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły, w przypadku gdy:

a) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

b) dyrektor szkoły przyjmuje słuchaczy na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy).

2. Dyrektor szkoły ponadto:

1)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji; a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,

2)wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

3)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów; warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

Oddział 1.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 24. 1. Słuchacz ma w szczególności prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)opieki, wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym samym dobra innych osób,

5)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli

7)postępów w nauce,

8)pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)korzystania podczas zajęć szkolnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

10)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5)systematycznej nauki zapewniającej opanowanie materiału na miarę własnych możliwości,

6)okazywania szacunku dla symboli narodowych i religijnych,

7)dbałości o pomieszczenia szkolne, znajdujące się w nich wyposażenie oraz otoczenie szkoły. Słuchacze ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność materialną za celowo zniszczone mienie szkoły. Słuchacz powodujący zanieczyszczenie szkoły lub jej otoczenia zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych.

3. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania następujących przepisów:

1)uczestniczyć aktywnie na zajęciach dydaktycznych,

2)poszanowania symboli państwowych,

3)zabronione jest picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i stosowanie jakichkolwiek środków odurzających,

4)zabronione jest wnoszenie niebezpiecznych narzędzi i środków chemicznych na teren szkoły,

5)zabronione jest używanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych.

4. Słuchacza obowiązuje czysty, schludny i przyzwoity ubiór.

§ 25. Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy oraz zasady nagradzania i karania określa Statut Centrum.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy tworzenie szkół. Korzystając z tego uprawnienia Rada Powiatu w Żninie w drodze uchwały powołuje Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i umożliwi osobom dorosłym, absolwentom ośmioklasowej szkoły podstawowej a w uzasadnionych przypadkach absolwentom gimnazjów kontynuację nauki. Uzupełnienie kwalifikacji osób najniżej wykształconych w technikum pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdobycia zawodu technika. W Powiecie Żnińskim brak w ofercie edukacyjnej szkoły publicznej umożliwiającej osobom dorosłym legitymującym się podstawowym poziomem wykształcenia uzupełnienie go na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdobycie zawodu. Od roku szkolnego 2010/2011 Technikum kształcić będzie w zawodzie technik handlowiec. Nowo powołana szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, co pozwoli na optymalne wykorzystanie tamtejszej bazy, wyposażenia i kadry pedagogicznej. Absolwenci Technikum będą mogli podjąć pracę w charakterze pracownika branży handlowej, rozpocząć działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. AW/AW

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »