| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dobrcz, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Włodzimierz Górzyński 4. Aleksandra Kwiatkowska 5. Elżbieta Osińska 6. Halina Paszkowska 7. Robert Pawlicki 8. Jan Sieklucki 9. Andrzej Tatkowski

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność w części uchwały Nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczącej zapisu w § 16 ust 2 załącznika Nr 1do uchwały w brzmieniu "W przypadku nieprawidłowego rozliczenia projektu podmiotom nie przysługuje prawo uzyskania dotacji w następnym roku budżetowym" w związku z naruszeniem art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Rada Gminy Dobrcz podjęła w dniu 30 czerwca 2010 roku Uchwałę Nr XXIX/373/2010 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 8 lipca 2010 roku i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 4 sierpnia 2010 roku. O terminie posiedzenia Kolegium Izby, pismem z dnia 30 lipca 2010 roku znak RIO-KA-4010-17-7/2010 powiadomiony został Wójt Gminy Dobrcz, który na posiedzenie Kolegium Izby nie przybył i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy Dobrcz do uczestniczenia w nim.

Rada Gminy Dobrcz działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) określiła tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji. W załączniku Nr 1 do uchwały, w § 16 ust. 2 ustalono, że w przypadku nieprawidłowego rozliczania projektu podmiotom nie przysługuje prawo uzyskania dotacji w następnym roku budżetowym.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, badając przedmiotową uchwałę, stwierdziło, że uchwalony przez Radę zapis w tym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Organ stanowiący wprowadzając, w stosunku do podmiotów wykorzystujących dotację niezgodnie z przeznaczeniem, sankcję, która pozbawia je prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji w następnym roku budżetowym, naruszył regułę związaną z działalnością organów samorządowych obowiązującą w sferze zobowiązań publicznoprawnych, zgodnie z którą "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje". W orzecznictwie dotyczącym regulacji trybu kontroli rozdysponowania środków publicznych podkreślany jest rygor, który zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych m. in. przepisami ustawy o finansach publicznych, stąd wprowadzenie przez organ stanowiący warunku od którego uzależnia się przekazanie dotacji tj. od prawidłowego jej wykorzystania w roku poprzedzającym rok budżetowy wykracza poza normy art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy orzekło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Tadeusz Dobek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »