| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/204/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie nadania nazw ulic niektórym drogom na terenie wsi Kaliska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Następującym drogom położonym na ternie wsi Kaliska nadaje się nazwy:
1) drodze gminnej Nr 191494C nazwę: ulica Parkowa;
2) drodze gminnej Nr 191495C nazwę: ulica Słoneczna;
3) drodze gminnej Nr 191498C nazwę: ulica Lotnicza;
4) drodze wewnętrznej położonej w północnej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 232/24 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 191498C nazwę: ulica Spokojna;
5) drodze wewnętrznej położonej w południowej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 232/24 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 191498C nazwę: ulica Cicha.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg ulic wymienionych w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
UZASADNIENIE
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24 - 232/54 oraz fragmentem działki 232/61 (uchwalonym przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim uchwałą Nr XXXII/146/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 82, poz. 1452) wydzielony został teren z przeznaczeniem na wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren ten podzielony został na 30 działek budowlanych pomiędzy i wokół których zaprojektowane zostały drogi komunikacyjne publiczne i wewnętrzne. Wobec faktu, że zaczynają powstawać budynki mieszkalne istnieje konieczność przyporządkowania poszczególnym posesjom numerów porządkowych co ułatwione będzie, gdy uprzednio poszczególnym drogom nadane zostaną nazwy ulic.
Z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wynika, że podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim zaproponowała, aby:
- drodze gminnej Nr 191494C nadać nazwę: ulica Parkowa,
- drodze gminnej Nr 191495C nadać nazwę: ulica Słoneczna,
- drodze gminnej Nr 191498C nadać nazwę: ulica Lotnicza,
- drodze wewnętrznej położonej w północnej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 232/24 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 191498C nadać nazwę: ulica Spokojna,
- drodze wewnętrznej położonej w południowej części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 232/24 od skrzyżowania z drogą gminną Nr 191498C nadać nazwę: ulica Cicha.
Mając na uwadze przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ulice: Parkowa, Słoneczna, Lotnicza leżące odpowiednio w ciągu dróg gminnych 191494C, 191495C, 191498C należą do tej samej kategorii co te drogi. Natomiast ulice Spokojna i Cicha mają charakter dróg wewnętrznych, przy czym do podjęcia tej uchwały w sprawie nadania im nazw nie są wymagane - w myśl art. 8 ust. 1a tej ustawy - odrębne zgody właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane, ponieważ właścicielem terenu, na którym są te drogi zlokalizowane jest Gmina Lubień Kujawski.
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim przedmiotowej uchwały, która ze względu na to, że jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na obszarze gminy, bo ma charakter ogólnego aktu administracyjnego, który dotyczy nieograniczonej liczby użytkowników drogi, podlegać będzie opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »